Zpět

Bavory něm. Pardorf (soudní okres Mikulov, okresní hejtmanství Mikulov)

Musik- und Gesangverein (Hudební a pěvecký spolek)

Stanovy byly schváleny místodržitelstvím 26.6.1908 pod č. j. 36 670.
Světová válka záhy paralyzovala jeho činnost a již se nevzpamatoval.
Ze spolkového katastru byl vymazán koncem roku 1922.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437g Spolkový katastr okresu Mikulov

Obsah