Zpět

Brno


Geselliger Verein Liederborn od roku 1901 Männergesang-Verein Liederborn 1918 Brünner Schubertbund

V roce 1879 se spolek začal tvořit aktivitou Valentina Lazara a Adolfa Polisky. Spolkové stanovy byly schváleny 3.2.1880, ustavujcí valná hromada (Generalversammlung) se sešla 20.2.1880, zvolila za předsedu Johanna Schiffnera, jeho zástupce Leopolda Luxe, jednatelem Ferdinanda Westwalewitze, pokladníkem Hugo Horbacha, archivářem Wenzla Zoufala a 5 dalších členů výboru. Sbormistrem byl zvolen Valentin Lazar. Ještě téhož roku se spolek účastnil slavnostních akcí v souvislosti s návštěvou císaře 10.6.1880, stihl přitom ještě posvětit svůj prapor. Zkoušky sboru se konaly dvakrát týdně, nejprve v malém bytě v Jakubské č. 5, po čtyřech letech bylo nutno přijít do prostor hostince U koroptve v Orlí ulici. Přes 30 let nevybočoval spolek svými programy z rámce běžných liedertaflů (-festy k nejrůznějším příležitostem, zahradní slavnosti spojované s tanečními zábavami, maškarní bály), teprve od roku 1912 se sbor začíná specializovat na tvorbu Franze Schuberta. Byly navázány kontakty s vídeňským Schubertbundem (nebyl v Brně neznámý; např. 9.6.1906 spoluúčinkoval spolu s vojenskou kapelou 8. dělostřeleckého pluku s kapelníkem Moritzem Zienertem na koncertě, který pořádal brněnský Männergesangverein) 7.12.1913 se deputace Liederbornu účastnila oslavy jeho 50leté činnosti a 8.2.1914 se již podařilo uspořádat v Německém domě Schubertův večer. V letech 1915 a 1916 provedl Liederborn Schubertovu Německou mši (Deutsche Messe) v kostele sv. Jakuba a na Petrově. Snaha o vyjádření vztahu k dílu Franze Schuberta vyvrcholila na valné hromadě 1.3.1918, kdy členové jednoznačně rozhodli, aby představení požádali o změnu názvu spolku na Brünner Schubertbund.
Spolek samozřejmě spolupracoval s mnohými německými pěveckými spolky a stejně jako obdobné spolky české účinkoval na kulturních a zábavních akcích spolků, které zpěv přímo naprovozovaly, jako Schul- und Leseverein v Králově Poli, ostatní Lesevereiny. Při takových akcích se ke zpěvu družila hudba vojenská (mimo již uvedený 8. dělostřelecký pluk např. hudba 3. dělostřeleckého pluku) či menší soubory brněnských kapelníků, sjednávané podle potřeby a charakteru akce.
Po Johannu Schiffnerovi byl v roce 1895 zvolen Jakob Lersch, 1899 Mathias Hofner, 1900 Leopold F. Richter. Spolu s předsedou Lerschem byl v roce 1895 zvolen nový sbormistr Johann Lehmann, neboť Valentin Lazar musel z profesních důvodů resignovat, v roce 1903 Albin Paleczek. Ten se koncem roku 1911 vzdal funkce pro nemoc a místo něj byl zvolen Ludwig Schwartz.
Silný impuls k činnosti znamenal pro spolek vstup řady členů zároveň s Leopoldem Richterem, největší příliv členů však znamenalo sloučení s Freie Vereinigung deutscher Sängerrunde in Brünn v roce 1905. V roce 1910 byli představitelé Liederbornu ve vední nově vzniklého Župy německých pěveckých spolků pro Brno a okolí (Gauverband der deutschen Gesangvereine in Brünn und Umgebung). V době svého vzniku nebyla národnostní orientace spolku nijak výrazná, změna nastala až na přelomu století.

Prameny a literatura:

MZA fond B 26 kart. 2338B sign. 1012;
Festschrift anlässlich des 25jähr. Jubelfestes des Männergesangvereines Liederborn in Brünn am 18., 19. und 20. Juni 1904, Brünn 1904;
Elephant Joseph, Festschrift des Brünner Schubertbundes anlässlich des 50jährigen Bestandes. 1879-1929. Brünn 1929;


Zpět

Spolky v Brně
Obsah