Zpět

Březová  (něm. Brüsau, soudní okres Svitavy, okresní hejtmanství Moravská Třebová)

Arbeiter-Bildungs-Verein

Stanovy byly schváleny 12.7.1888 pod č. j. 21 253, změněny byly v roce 1913.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437k Spolkový katastr okresu Moravská Třebová;
SOkA Litomyšl fond OkÚ Moravská fasc. 1612


Spolky v Březové
Obsah