Zpět

Brníčko (něm. Brünles, soudní okres Zábřeh, okresní hejtmanství Zábřeh)Čtenářsko-pěvecký spolek

Stanovy spolku z 9.11.1884 byly místodržitelstvím schváleny 19.11.1884 pod č. j. 29 854.
Iniciátory jeho vzniku byli Theodor Kačer, Josef Prokop a Jan Merta. Spolek byl podle stanov zaměřen na čtení, poučné přednášky, pěvecko-deklamatorní zábavy, divadla a jiné zábavy společenské. Ačkoliv je jako jednací řeč uvedena ve stanovách čeština, nebyl spolek národnostně vyhraněn. Po světové válce jeho činnost ustala, ze spolkového katastru byl vymazán 4.3.1933.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh;
                            B 40/II karton 3908 i. č. 34 075/1932;
SOkA Šumperk fond OkÚ Zábřeh, kn. 11 Spolkový katastr 1925


Obsah