Zpět

Brodek (Soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svornost

Spolkové stanovy z 30.11.1869 byly místodržitelstvím schváleny 10.1.1870 pod č. j. 67, změněny byly 23.2.1904, zejména kvůli rozšíření působnosti na oblast divadelní.
Hlavními aktéry vzniku spolku byli správce velkostatku Josef Tuček, účetní velkostatku Josef Jurda, rolníci Jan Albert, Josef Fišer, František Hlaváč, Jakub Janeček a Josef Procházka.
Sbormistr zastával podle potřeby i úlohu dirigenta, do roku 1904 také divadelního režiséra. Podle čl. 12 spolkových stanov bylo jeho povinností: a/ zpěvácké údy a oné, které by si přáli zpívati, k častějším skouškám přidržeti,
b/ při uspořádaných zábavách s údami osobně účinkovati,
c/ zpěvy, které od spolku přáné budou zaopatřiti, výlohy tisku a poštovného se mu od spolku nahradí, za psané zpěvy obdrží za jeden arch 40 kr. rakůs. na poukázku od předsedy spolku vystavenou.

V roce 1904 byl předsedou spolku Trávníček, jednatelem Al. Stoller. Po válce spolek postupně ztrácel členstvo, až v roce 1934 zanikl.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
MZA Brno fond B 40/II karton 3946 č. j. 19 327 / 1934


Obsah