Zpět

Dolní Otaslavice (soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 12.4.1901 pod č. j. 14 063.
Spolek byl činný ještě v roce 1949.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond OkÚ Prostějov, Spolkový katastr


Obsah