Zpět

Dešná (něm. Döschen, soudní okres Jemnice, okresní hejtmanství Dačice)

Gesangverein Frohsinn

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 21.3.1889 pod č. j. 9549.
Spolek zanikl počátkem 2. světové války, ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1941.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436d Spolkový katastr okresu Dačice;
SOkA Jindřichův Hradec, fond OkÚ Dačice, spolkový katastr 1891-1937


Obsah