Zpět

Drnholec (soudní okres Příbor, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Čtenářsko-pěvecký spolek Palacký

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 7.7.1897 pod č. j. 24 335.
Po válce spolek činnost obnovil, ale ne nadlouho. Ze spolkového katastru byl vymazán koncem dubna 1924.

Prameny:

MZA Brno fon B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín;
SOkA Nový Jičín fond OkÚ Nový Jičín kn. 3 Spolkový katastr;


Obsah