Zpět

Drnovice (soudní okres Kunštát hejtmanství Boskovice)


Čtenářsko pěvecký spolek Ctibor Drnovský

Stanovy z 8.12.1869 byly potvrzeny místodržitelstvním 26.4.1870 pod č. j. 6 663.
19.6.1871 byl předsedou Antonín Gebauer, jednatelem Hřebíček.

Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice;
                   B 13 fasc. 128;
SOkA Blansko fond OkÚ Boskovice;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah