Zpět

Drysice (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko pěvecký spolek Beseda

Hlavními aktéry založení spolku byli rolníci Cyril Vorálek, Cyril Šolc, František Stěnička, Jan Cymbálek, kovář František Smejkal a hostinský Benedikt Spisar.
Žádosti o schválení stanov z 28.10.1894, podepsané Janem Janským, nebylo pro formální nedostatky vyhověno, opravený návrh stanov z 18.4.1896 byl místodržitelstvím schválen 6.5.1896 pod č. j. 15 186.
Cílem spolku bylo podle těchto stanov podporovati snahy údův po vzdělání čtením časopisů, kněh, zpěvecm, hudbou, pěstováním vzájemnosti mezi členy a pořádání společenských zábav a ochotnických divadel.
Činnost spolku ustala již počátkem světové války, ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1933.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov;
                   fond B 40/II. kart. 3930 i.č. 52 478;
Kupka Jan, Z Počátků spolkového života na Vyškovsku. In: Zprávy okresního vlastivědného musea ve Vyškově č. 23, březen 1959 str. 7


Obsah