Zpět

Horní Otaslavice (soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Palacký

Spolkové stanovy z byly místodržitelstvím schváleny koncem roku 1895 pod č. j. 43 600.


Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond OkÚ Prostějov, Spolkový katastr


Obsah