Zpět

Horní Újezd (soudní okres Moravské Budějovice, okresní hejtmanství Moravské Budějovice)

Farní cyrilská jednota

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 30.5.1889 pod č. j. 19 450.
Protektorsem byl v letech 1889-95- farář P. František B. Hoch, přesedou mlynář Eduard Špalek x Špalák (1889-95-), jednatelem 1889-1891 podučitel František Kabelka, 1891-95- František Míček sbormistrem nadučitel Jan Papoušek, 1891-95- nadučitel František Kabelka. Při zakládání pěvecké školy se přihlásilo ihned 25 dospělých a 10 dětí, celkově čítala FCJ v roce založení 64 členy.

Činnost spolku nejspíš přerušila světová válka; za 1. republiky už není evidován.
Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okreu Moravské Budějovice;
Jičínská Lenka, Katolické spolky politického okresu Moravské Budějovice v letech 1918-1938 v pramenech Státního okresního archivu Třebíč. In: Z8padní Morava 2001 str. 151-166;
Cyril

Obsah