Zpět

Hrabová (něm. Raabe, soudní okres Zábřeh, okresní hejtmanství Zábřeh)

Čtenářsko-pěvecký spolek Boleslav

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 9.7.1885 pod č. j. 17 712, změněny byly již v roce 1888.


Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh

Obsah