Zpět

Hrubčice (soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Občanská beseda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 20.8.1866 pod č. j. 13 480, změněny byly v roce 1885.
Spolek byl činný ještě po 2. světové válce.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond OkÚ Prostějov, Spolkový katastr


Obsah