Zpět

Kunkovice (soudní okres Zdounky, okresní hejtmanství Kroměříž)

Čtenářsko-pěvecký spolek Komenský

Spolkové stanovy schválilo místodržitelství 27.1.1905 pod č. j. 3043

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 473d Spolkový katastr okresu Kroměříž

Obsah