Zpět

Kunštát (soudní okres Kunštát, okresní hejtmanstí Boskovice)


Čtenářsko pěvecký spolek Jiří z Poděbrad.

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 19.9.1865 pod č. j. 18 359.
V roce 1871 (1.6.) byl předsedou Jan Novotný (ještě 1886), 1890 František Čáslavský, 1892-1895 farář P. Karel Břeský, 1896- učitel František Sedlák, 1905 Josef Kučera, 1907 Jindřich Chuděj, 1908 Josef Magr, 1911 Dr. Karel Wellner, 1912-13- Josef Březina.
V letech 1869-1890 byl spolkovým sbormistrem učitel Jan Belatka (-1892- místopředsedou), -1892- učitelé František Sedlák a Ferdinand Luňáček. Spolek od 70. let spolupracoval s ochotníky v Sebranicích. Koncem 80. let vznikl ve spolku vlastní divadelní odbor, např. 9.11.1890 provedli ochotníci 4aktovou veselohru R. Benedikta Svatojanská slavnost aneb Vyloučení studenti (o její povolení tehdy žádal jednatel Metoděj Kopeček).

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 Spolkový katastr okresu Boskovice;
SOkA Blansko fond OkÚ Boskovice karton 247, 248, 249, 254;
Spolkový katastr okresu Boskovice 1898-1922 Školní kronika Kunštát 1880-. SOkA Blansko fond Národní škola Kunštát i.č. 536;


Obsah