Zpět

Lhota u Vsetína (soudní okres Vsetín, okresní hejtmanství -1909 Val. Meziříčí, 1909-1949 Vsetín)Dělnická tělocvičná jednota ve Lhotě u Vsetína

Stanovy z 29.4.1912 podepsali Josef Matoška, Josef Zgarba st. a Josef Zgarba ml.
Ustavující valná hromada se konala 9.6.1912 a na ní byl předsedou zvolen Josef Zgarba starší. Podle stanov měla činnost spolku zahrnovat mimo pěstování tělocviku, pořádání přednášek, výletů, vycházek, veřejných cvičení, zřizování knihoven čítáren také zřizování odborů cvičitelského, ženského, pěveckého, řečnického, dramatického, hudebního, zábavného, přednáškového a. j.

Prameny:

SOkA Vsetín fond OkÚ Vsetín sign. XI-158-A-2 karton 92

Obsah