Zpět

Libhoš (něm. Liebisch, soudní okres Nový Jičín, okresní hejtmanství Nový Jičín)

Čtenářsko-zábavní spolek Mojmír

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny počátkem roku 1893 pod č. j. 6605.
Počátkem století činnost spolku ustala, až byl v roce 1911 ze spolkového katastru vymazán.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 437p Spolkový katastr okresu Nový Jičín

Obsah