Zpět

Louka něm. Klosterbruck, dnes část Znojma (soudní okres Znojmo, okresní hejtmaství Znojmo)Männergesangverein

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 19.3.1886 pod č. j. 8171.
Dne 20.2.1890 pořádal spolek výlet ke 100. výročí smrti císaře Josefa II, při kterém předvedl mimo jiné Beethovenův sbor Ehre Gottes, 8.6.1890 spoluúčinkoval spolek na prvním liedertaflu MGV ve Strachoticích. Toho roku byl spolkovým předsedou Johann Wanko (ještě v roce 1906).
MGV byl také členem Německého pěveckého župního spolku (Deutscher Sängergauverband in südlichen Mähren), kde jej počátkem století zastupoval předseda Johann Wanko.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo;
SOkA Znojmo fond OkÚ Znojmo 1850-1849 karton 267 č.j. 3699/1890, karton 268 č. j. 10 318/1890;
SOkA Znojmo fond Německý pěvecký župní spolek Znojmo 1906-1937


Obsah