Zpět

Martinkov (soudní okres Moravské Budějovice, okresní hejtmanství Moravské Budějovice)

Farní cyrilská jednota

Spolkové stanovy potvrdilo místodržitelství 26.6.1883 pod č. j. 11 403. Spolek byl činný ještě v roce 1940.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okreu Moravské Budějovice;
Jičínská Lenka, Katolické spolky politického okresu Moravské Budějovice v letech 1918-1938 v pramenech Státního okresního archivu Třebíč. In: Z8padní Morava 2001 str. 151-166


Obsah