Zpět

Myslík (soudní okres Místek, okresní hejtmanství Místek)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk Čech

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 14.2.1910 pod č. j. 10 505. Od příštího roku se hrálo, byť na improvizovaném jevišti, pod vedením místního učitele Müllera.
Výmaz původního spolku ze spolkového katastru byl proveden v roce 1921.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437 h Spolkový katastr okresu Místek;
Michna Radomír, Dějiny ochotnického divadelnictví na Frenštátsku, Brušpersku a Místecku. Diplomová práce FF OU Ostrava 2000, Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 2000


Obsah