Zpět

Nové Hvězdlice (soudní okres Bučovice, okresní hejtmanství Vyškov)

Občanská beseda Hvězda

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 10.2.1876 pod č. j. 3067. Počátkem století se činnost spolku zastavila, nepomohlo ani znovuustavení spolku v únoru 1909 (stanovy schváleny 8.3.1909 pod č. j. 14 976). K výmazu ze spolkového katastru došlo již koncem roku 1911.

Prameny:

MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah