Zpět

Nové Město na Moravě (soudní okres Nové Město, okresní hejtmanství Nové Město)

Farní cyrilská jednota

Již v roce 1884 se kooperátor P. František Mikan (přišel z Bystřice nad Pernštejnem) pokoušel založit FCJ, úspěchu dosáhl až společně s farářem a děkanem P. Františkem Kunstmüllerem. Ustavující schůze novoměstské Cyrilské jednoty se uskutečnila 31.10.1886, její stanovy byly schváleny 16.12.1886 pod č. j. 37 750. Krátce poté, a 25.7.1887 odešel P. Mikan do Jimramova.
Předsedou Jednoty byl v letech 1887-98 farář, děkan P. František Kunstmüller, 1898-1903- katecheta P. Jan Oulehla, jednatel 1886- kooperátor P. Jan Novák, 1895-98 katecheta novoměstské reálky P. Jan Oulehla, 1898-1900- kaplan P. Ignác Hanuš. Prvním sbormistrem byl v letech 1886-89 byl varhaník (a varhanář) František Svítil, 1889-1912 jeho syn Metoděj Svítil (1895-98- jeho zástupce P. Jan Oulehla, 1905- kooperátor P. Bohuslav Blažek). Zkoušky sboru se konaly zprvu ve škole, po čase v prostorách radnice. Literátský sbor (průměrně 40-50 zpěváků) vedl učitel Relich. 13.2.1892 pro koncert k jubileu papeže Lva XIII. nacvičil sbory jednatel P. Jan Novák, část koncertu řídil učitel Relich. Ještě na přelomu století disponoval spolek 28-32členným sborem. Po smrti Metoděje Svítila činnost sboru pohasla.
Ze spolkového katastru byl vymazán v roce 1913 pod č. j. 3812.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437o Spolkový katastr okresu Nové Město;
SOkA ZR fond OkÚ Nové Město 17.12.1886/37 750
Sehnal Jiří, Barokní varhanářství na Moravě 1. Varhanáři, Brno 2003, str. 125;
Cyril


Spolky v Novém Městě
Obsah