Zpět

Nové Město na Moravě (soudní okres Nové Město, okresní hejtmanství Nové Město)

Čtenářsko pěvecký spolek Horák

Spolkové stanovy z 30.3.1866 schválilo místodržitelství 7.4. toho roku.
Ustavující valná hromada se konala 7.5.1866 a zvolila výbor: Augustin Apetauer, Josef Böhm, Karel Gregor, Josef Jelínek, Hynek Jeřábek, Josef Kostelecký, Jan Schier, František Suchánek, Jan Zelený, náhradníky se stali kooperátor P. Michael Lacina a aktuár František Wolf. Přes počáteční zájem nebyly vyhlídky spolku příliš růžové, neboť ze 78 členů byli jen 3 přihlášeni jako výkonní (činní), 6 jako výkonní a připspívající, zbývajících 69 pouze jako přispívající. Po dvou dou desetiletích však spolek tvořilo již 106 členů, z čehož 17 bylo výkonných, 86 přispívajících, 3 byli jmenováni členy čestnými. Změněné stanovy byly schváleny 16.1.1900 pod č. j. 662.
Prvním předsedou byl zvolen stavitel Josef Sadílek (1891 Josef Jelínek, 1907 okresní soudce JUDr. František Toušek), v roce 1906 ve výboru figurovali: prof. Arnošt Bláha, kooperátor P. Bohdan Blažek, ředitel reálky Leandr Čech, okresní hejtman Oskar Ganzwohl, JUDr. Leopold Fiala, ředitel měšťanské školy Josef Herzog, učitel Karel Košťál, farář P. František Kunstmüller (1891 místopředseda spolku), odborný učitel Antonín Málek, prof. Karel Matocha, stavitel a starosta města Josef Sadílek a okresní soudce JUDr. František Toušek.
V roce 1891 byl spolkovým sbormistrem František Pekáč.
Čtenářsko pěvecký spolek Horák se podle repertoáru věnoval běžným lidertaflovým produkcím, členové často působili na kůru. Od roku 1884 byly zavedeny a rychle se vžily populární čtvrteční hudební večery.
Spolek se dobrovolně rozešel rozhodnutím valné hromady konané 20.7.1922, úřední potvrzení bylo vydáno 31.7.1922. Dosavadní spolkové jmění připadlo podle stanov Hudebnímu a pěveckému spolku Smetana v Novém Městě.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 437o Spolkový katastr okresu Nové Město;
SOkA Žďár nad Sázavou fond OkÚ Nové Město 1850-1946 karton 834


Spolky v Novém Městě
Obsah