Zpět

Nížkovice (soudní okres Slavkov, hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Palacký

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 21.4.1899 pod č. j. 28 474.
Existence spolku však neměla dlouhého trvání, k výmazu došlo již na jaře roku 1910 (výnos místodržitelství č. j. 13 960)

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah