Zpět

Ohrozim (soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Sušil

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny na jaře roku 1893 pod č. j. 15 376, změněny na podzim roku 1903. Spolek byl činný ještě v roce 1947.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond OkÚ Prostějov, Spolkový katastr


Obsah