Zpět

Barnov (něm. Bernhau, 1946 Olověná, soudní, okres Libavá, okresní Hejtmanství Šternberk)
Obec krátce po svém přejmenování byla vysídlena a její území začleněno do vojenského újezdu Libavá

Čtenářsko-pěvecký spolek Moravan

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 6.7.1870 pod č. j. 15 142.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Šternberk

Obsah