Zpět

Národní jednota pro jihozápadní Moravu

Vznikla v Telčí v roce 1885 s cílem vytvořit univerzální spolek s co nejširším záběrem, který by vyhovoval všem různostem a omezením spolkového života zejména na malých obcích. V roce 1888 bylo sídlo spolku přeneseno do Brna.
Na stejných základech vznikla Národní jednota pro východní Moravu se sídlem v ???.

Podle stanov schválených 13.4.1886 pod č. j. 5428 bylo cílem spolku přispívati ku národnímu, duševnímu a hmotnému zvelebení krajin ..., čehož bylo rozhodnuto domáhat se
a/ důkladným seznáváním všech národních, duševních a hmotných poměrů s použitím všeho, čím bylo by lze přispěti ku povznesení národního vědomí, osvěty a národního života vůbec a ku zvelebení rolnictví, řemesel, průmyslu a obchodu zvláště;
b/ pořádánám přednášek, schůzí, výletů, výstav a slavností národních;
c/ vydáváním a rozšiřováním spisů;
d/ zřizováním a podporováním škol vůbec, zvláště škol středních, rolnických, průmyslových a obchodních;
e/ zakládáním knihoven a sbírek;
f/ rozdáváním nástrojů a modelů;
g/ zřizováním peněžních závodů, hlavně záložen a spořitelen;
h/ opatřováním levného úvěru;
i/ podporováním chudého studentstva a žactva škol vysokých, středních, obchodních, průmyslových, hospodářských a vůbec odborných;
k/ zaopatřováním a podporou těch, kdož vystudovavše na jihozápadní Moravě se chtějí usaditi, hmotnou podporou obchodníků, živnostníků a řemeslníků, obstaráváním míst pro učedníky, čeleď a pomocníky živnostenské a obchodnické. - Politické záležitosti jsou z činnosti jednoty vyloučeny.

Jednoty byly skutečně zakládány téměř hromadně, a to v několika vlnách. Samozřejmě větší část vzniklých spolků brzy zanikala. hudební či pěvecká aktivita místních odborů nebyla ničím stanovena, předepsána, není ji tedy možné a priori předpokládat. Někdy se stávalo, že Nárosní jednota se stala nástupnickou organizací tradičního pěveckého či spíše čtenářsko-pěveckého spolku, jemuž dodal maximální rozsah stanov nové možnosti působení, někde se do odboru Národní jednoty sloučilo i několik spolků. Vyskytly se i případy, kdy se část členstva staršího spolku musela velmi bránit, aby jiná část nezpůsobila zmíněnou fúzi. Častěji však bylo založení odboru uznáno jako jediná možnost vzniku nějakého spolku v obci, kde by klasický spolek nenašel potřebnou členskou základnu.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 b Spolkový katastr okresu Brno

Obsah