Zpět

Palonín (něm. Pollein, soudní okres Mohelnice, okresní hejtmanství Zábřeh)

Dívčí čtenářsko-pěvecký spolek Vesna

Spolkové stanovy z 1.3.1872 byly místodržitelstvím schváleny 2.4.1872, ale již v létě 1875 se spolek rozpadl a byl ze spolkového katastru vymazán.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 14 fasc. 133;
MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Zábřeh;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah