Zpět

Plumlov (soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký a hudební spolek Moravan

Stanovy z 9.3.1867 byly brněnským místodržitelstvím schváleny 27.3.1867 pod č. j. 5896, změněny v letech 1887 a 1910.
Zařizující výbor tvořili řemeslník Josef Bernard, učitel Antonín Jiřík, rolník Jan Konšel a obchodník Petr Muchař.
V roce 1871 byl předsedou Jan Michálek. 1887 byl název spolku změněn na Beseda Moravan a pěvecko-hudební činnost omezena na tuto úroveň. Druhá změna stanov v roce 1910 už nestačila zabránit zániku, výmaz ze spolkového katastru byl proveden již počátkem roku 1911.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond OkÚ Prostějov, Spolkový katastr; fond ČPHS Moravan Plumlov


Obsah