Zpět

Prostějovičky (soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Svatopluk

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 2.2.1883 pod č. j. 2639.
Spolek byl činný ještě v roce 1848.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond OkÚ Prostějov, Spolkový katastr


Obsah