Zpět

Ptení (něm. Ptein, soudní okres Plumlov, okresní hejtmanství Prostějov)

Čtenářsko-pěvecký spolek Lípa

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 18.6.1867 pod č. j. 12 533.
Pro válečné události se spolek rozešel v roce 1942, ze spolkového katastru byl vymazán v létě 1947.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond OkÚ Prostějov, Spolkový katastr


Obsah