Zpět

Prostějov (soudní okres Prostějov, okresní hejtmanství Prostějov)

Měšťanská beseda

Spolkové stanovy z 31.1.1870 byly místodržitelstvím schváleny až 29.11.1870 pod č. j. 20 862.

Prameny a literatura:

MZA Brno fond B 14 fasc. 128;
MZA fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Prostějov;
SOkA Prostějov fond OkÚ Prostějov, Spolkový katastr;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Spolky v Prostějově
Obsah