Zpět

Protokol

sepsán v Boskovicích dne 1. listopadu 1863 v slovanské čitárni boskovické od výboru čtenářského spolku “Velen” o první valné hromadě, která tohoto dne k oučelu volby výboru svého odbývána byla.
Boskovický pán starosta Čeněk Luniaček zahájil tuto valnou hromadu - sezvanou na tento den o 4té hodině odpoledni - s přiměřenou řečí, v jejiž následku se Cisaři Pánu pak zdejšimu p. okresnímu co zástupci jeho hlučné Sláva! vivolalo.
Na to byli stanový tohoto čtenářského spolku s dekretem visokého cis. kr. mor. místodržitelstvi od 20. řijna 863 číslo 24544 stvrzené pánek Františkem Morávkem přečtené; načež se k volbě výboru deviti členu pozustavajiciho přistoupiti mělo.
Vtem ale byl p. Karlem Traplem z mnoho stran podporovaný návrh učiněn, by pán ředitel Petr Bílka z Vidně, rodák a čestný občan Boskovický, který sobě o Boskovice již mnohých zásluh zýskal a kterému obývatelstvo s velkou úctou nakloněno jest, jednohlasně od celé hromady za předsedu vivolen byl.
Poněvadž ale dle stanov spiše výbor a z jeho středu teprv předseda vivolen býti má, a volba předsedy z celého shromáždění by dle mýněni několika členu proti stanovám čelila; tak vzal p. Trapl navrh svuj nazpět, a přikročilo se k volbě výboru nadjmenovaného z deviti členu pozustavajicího odevzdánim cedulek. Součastnilo se 87 údu spolkových při volbě, a výsledek byl následovní:
Pán ředitel Petr Bílka obdržel 86 hlasu
oficial Alois Binko 81
asistent Franc Bartoš 77
prměšťan Karel Trapl 73
starosta Čeněk Luniaček 68
prměšťan Franc Morávek 65
koželuh Ján Randula 54
kloboučník Petr Lunaček 49
kožešnik Alois Slovák 43
Poněvadž pán ředitel Petr Bílka volbě přítomen nebyl, tak se součastnilo ostatních 8 členu výboru při volbě funkcionařu spolkových a vivolili:
Pána ředitele Bílku za předsedu jednohlasně
Karla Trapla za náměstka se čtiry hlasy
ofic. Aloise Binku za jednatele se čtiry hlasy
starostu Čeňka Luniačka za pokladnika se sedmi hlasy
asist. Františka Bartoše za knihovnika se sedmi hlasy
Františka Morávka za hospodáře šesti hlasy.
Po skončené volbě ujal se pán Karel Trapl co náměstek nepřítomného pána předsedy přináležejicího jemu prvního místa v hromadě; ohlásil, že tuto volbu přijima a žádal o podporu všech spoluúdu; načež se jemu a celému výboru voláni Sláva! proneslo, s čim pak hromada skončená byla.

Karel Tapl
místopředseda

Alois Binka
jednatel.

Obsah

Zpět