Zpět

Dopis Františka Táborského spolku Vlastimila z 2.7.1880.

Slavný výbore "Vlastimily"!
Za vzácnou ochotu, již ráčily jste projeviti spolku "Radhošti", vzdáváme upřímné díky. Byli jsme mile překvapeni odpovědí Vaší, tím mileji, čím z jiných stran odpovědí více méně nemnohoslibné docházely. O mužské sbory byloby už postaráno, poněvadž zde máme malý sbor, v Přerově, Tovačově, Kroměřížský "Moravan" a olomoučtí studenti se cvičí. Hůře jest to se sborem smíšeným, překrásným to Dvořákovým "Nepovím" a "Opuštěným", jež také pražský "Hlahol" se svým dámským odborem v sále žofínském zpíval. Kroměřížská "Vlastimila" po odchodu své sbormistryně kněžny Taxisové živoří a vůbec neukazuje prý známky života. Museli jsme se tedy více k osobám privátním obrátiti, aby několik dám soustředily a sborům nacvičily. Tak máme slíbeno, že z Kroměříže několik dám přijede do Přerova, z Tovačova též a v Přerově již také cvičí se. Určitý počet dám z každého tohoto města dosud neznáme, jisto jest věak, že takým počtem, jako slavný Váš spolek, odnikud se nedostaví.
A nám co se zpěvu týče, šlo hlavně o tyto sbory smíšené. Již proto, aby také naše spanilé slečny moravské účastnily se zábavy národní, aby pomáhaly při skutku šlechetném a ukázaly, že také ony jsou pružinou života národního, již proto snažili jsme se získati síly dámské. Neboť jaký účinek má společnost dámská na probuzení a uvědomění národní, jaký účinek měla ona a má v životě literárním a vědeckém u národů jiných - toho důkazy jsou veliké a mnohé. A u nás hlavně třeba jest osvěžení a vzpružení společnosti dámské, neboť ona velmi a velmi působiti může na uvědomění a hrdosť národní.
Proto račte přijati naše díky za milou podporu Vaši.
Zábava odbývati se bude dne 21. a 22. srpna. V sobotu dne 21. bude divadelní představení, k němuž zvolena veliká tragedie Vlístova "Eliška Přemyslovna" a v němž spoluúčinkovati bude slovutná tragédka naše pí Otilie Sklenářová-Malá. Úlohy mužské hráti budou akademikové.
V neděli odpůldne bude zahradní koncert: sbory mužské a smíšené, hudba vojenská z Olomouce hráti bude proslavené Dvořákovy "Slovanské tance" a snad ouverturu k Smetanově "Hubičce".
Večer pak taneční zábava v sále Henčlově (nyní Záloženském) při hudbě vojenské kapely.
Posýláme smíšené sbory: "Nepovím" a "Opuštěný" a sice sopran a alt po 4 výtiscích, tenor a bas po jednom. Tyto 2 poslední hlasy posýláme místo partitury, aby byl celek. Partitury nemá nakladatel ani "Hlahol", proto budete-li jí nutně potřebovati, nechať si jí dá napsati; útraty "Radhošť" zapraví. Dosud neměli jsme více výtisků po ruce; račte nám však oznámeiti, kolik asi ještě jich bude třeba.
Prostějovská "Orlica" dosud ničeho nám neoznámila. Prosíce o další přízeň ctěného Vašeho spolku a děkujíce za milou ochotu Vaši znamenáme se se vší úctou.
Z výboru pro uspořádání zábavy "Radhošť"
Fr. Táborská, předseda.
V Praze dne 2. července 1880.
Prameny:
SOkA Prostějov, fond OkÚ Prostějov 1850-1949, i.č. 274 Spolky Prostějov sign. DG 1, Ženská vzdělávací jednota Vlasta 1892-1905 karton 191

Zpět