Zpět

Rokytnice (soudní okres Vsetín, okresní hejtmanství -1909 Valašské Meziříčí, 1909-1949 Vsetín)

Hospodářsko-vzdělávací besídka se sídlem v Roketnici u Vsetína

Stanovy z 15.8.1896 obsahují pasáž:
§. 2. Účelem spolku jest: hospodářské a živnostenské zkušenosti a vědomosti mezi rolnictvem a živnostníky šířiti o mravní i hmotné povznešení obce a jejích občanů pečovati.
§. 3. Aby spolek vytknutého cíle dosáhl, užije prostředků následujících:
... 7. vydává a odebírá spisy a časopisy, pěstuje společenský zpěv, hudbu, zábavu a hry.
Ustavující valná hromada se uskutečnila 25.11.1896. Prvním předsedou spolku byl rolník Josef Šťastný, 1906-1907 Jan Závodný, 1908 Adolf Oderský, 1910 Eduard Esteřák.

Prameny:

SOkA Vsetín fond OkÚ Vsetín 1909-1945 sign. XI/158-A-2 karton 92

Obsah