Zpět

Rudice (soudní okres Blansko, okresní hejtmanství Boskovice)


Čtenářsko-pěvecký spolek

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 7.11.1870 pod č. j. 19 396.
12.2.1871 předseda Antonín Špaček žádal o povolení deklamatorně pěvecké zábavy, totéž 28.10.1871. Později spolek rozšířil své pole působnosti i na divadelní představení.
V roce 1886 byl předsedou spolku Vojtěch Káš.
Spolek zanikl ještě před světovou válkou.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice;
SOkA Blansko fond OkÚ Boskovice kart. 248, 249


Obsah