Zpět

Sebranice (soudní okres Kunštát, okresní hetmanství Boskovice)


Pěvecký spolek Cyril a Method

Stanovy ze dne 12.12.1863 potvrzeny místodržitelstvím 14.4.1864 č. j. 16 354, počátkem 70. let se členové spolku dobrovolně rozešli, výmaz ze spolkového katastru byl proveden v roce 1873.

Prameny a literatura:

MZA fond B 40/I kn. 436a Spolkový katastr okresu Boskovice;
                   B 13 fasc. 130;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah