Zpět

Štarnov (něm. Starnau, soudní okres Šternberk, okresní hejtmanství Šternberk)

Čtenářsko-pěvecký spolek Moravan

Spolkové stanovy byly místodržitelstvím schváleny 7.4.1875 pod č. j. 6813.

Prameny a literatura:

MZA fond B 14 fasc. 133;
Janák Jan, České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší. In: Jižní Morava 29/1993 str. 257-283


Obsah