Zpět

Starovičky (Soudní okres Hustopeče, okresní hejtmanství Hustopeče)

Čtenářský spolek Svatopluk

Stanovy z 19.12.1886 byly schváleny 18.1.1887 pod č. j. 112.
Podle jejich §2. Účelen spolku jest čtení časopisu, zábavné i poučné přednášky, zpěv a hudba ...
Předsedou spolku byl zvolen Václav Popovský (1908 František Kocman), místopředsedou Jan Bačák, jednatelem František Mazurek (1908 Jaroslav Najman).
Valná hromada 6.1.1909 rozhodla o zániku spolku přistoupením všech členů k nově utvořenému místnímu odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, v čele s předsedou Martinem Müllerem a jednatelem Františkem Kocmanem.
Ze spolkového katastru byl spolek vymazán ještě téhož roku.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436 h Spolkový katastr okresu Hustopeče;
SOkA Břeclav fond A 3 OkÚ Hustopeče karton 264 fasc. 829


Obsah