Zpět

Strážnice (soudní okres Strážnice, okresní hejtmanství Uherské Hradiště)

Čtenářsko-pěvecký spolek Beseda

Vznikal od roku 1866, stanovy byly schváleny 20.1.1868 pod č. j. 1188. Při svém založení měl 90 spolek členů, kteří cvičili sborový zpěv v sále hostince U černého orla. Během roku 1868 dosáhl počet členů čísla 96. Pak jejich počty nezadržitelně klesaly až k číslu 23 v roce 1876. Následující dva roky znamenaly přetrvávající útlum, novou aktivitu vykazuje rok 1879 se 72 členy. Poměrně brzy zašel na úbytě samostatný pěvecký sbor a hlavní, reprezentační náplní spolku se stala divadelní představení, včetně oblíbených operet (Král Vondra, Krásná Majolenka).
Prakticky s útlumem zpěvu v ČPS se ve Strážnici objevuje nový pěveckýký sbor o průměrném počtu 24-30 členů. Působil paralelně se zbytkem původního ČPS a spolupracoval například na představeních zpěvoher. Stalo se běžným jevem dvojí členství (viz také například Rajhrad), JUDr. Josef Dorazil byl i v době svého působení na místě předsedy ČPS dokonce v obou spolcích členem výboru. Za předsednictví Valentina Navrátila ve Zpěváckém spolku a Dr. Josefa Dorazila se v roce 1888 oba spolky spojily a vytvořily spolek Beseda. Tím se pod jednu střechu vrátil 20členný dámský a 16členný mužský sbor i spolkový orchestr (objevují se zde jména Františka Berky a Leopolda Noppa u I. houslí, Ignáce Matiška, Dr. Nevěřila, Vorálka, Chlada u II. houslí, hodináře Černého a Josefa Zemana u partu violy, Hudečka za violoncellem, kontrabasisty Ratiborského). Velmi oblíbené se stalo pěvecké kvarteto ve složení odborný učitel Michal Kračmar, Valentin Navrátil, JUDr. Josef Dorazil, medik Hovůrka popřípadě Kračmar, Navrátil, Zeman, Nopp. Sloučením spolků se jednotnému vedení značně rozšířily možnosti působení a na valné hromadě 6.1.1890 bylo rozhodnuto zřídit v rámci spolku odbory divadelní, pěvecký a hudební (plánovaný odbor zábavní se nakonec neustavil). Důvěrníky byli zvoleni: Rudolf Florian pro odbor divadelní, Michal Kračmar pro odbor pěvecký, František Červinka pro odbor hudební. Na téže valné hromadě byl předsedou zvolen Emanuel Kuča. Během roku přišel do Besedy z Hodonína JUDr. Jaroslav Koutecký a již příští valná hromada jej zvolila za předsedu spolku (ještě v roce 1908). V roce 1892 přišel z Vyškova nový regenschori Josef Davídek a do svého odchodu do Smečna v roce 1903 se stal sbormistrem Besedy. Působil také při spolkových koncertech. Po Davídkovi se sbormistrem stal nový regenschori Karel Tlučhoř.
Brzy po příchodu JUDr. Kouteckého je ve spolku patrný příklon k nově vzniklému Sokolu, dokladem toho je celá řada společných akcí. JUDr. Koutecký byl také zvolen prvním předsedou Sokola.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 436e Spolkový katastr, okres Hodonín

Obsah