Zpět

Studnice (soudní okres Vyškov, hejtmanství Vyškov)

Čtenářsko pěvecký spolek Cyril a Metoděj (Český Cyrilsko-Metodějský čtenářský a pěvecký spolek)

Spolek vznikl v roce 1886, stanovy schválilo místodržitelství 10.7.1886 pod č. j. 20 682, změněny byly již o tři roky později.
Počátkem století činnost utichla, k výmazu ze spolkového katastru došlo na jaře roku 1910.

Prameny:

MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Vyškov

Obsah