Zpět


Zvláštní kapitolu pěstování hudby a zpěvu v moravských spolcích (samozřejmě i jinde) tvoří sféra ochotnická. Setkáme se zde jednak s obdobnými nesnázemi, jako u provozování hudby a zpěvu při koncertech či večírcích; u celé řady titulů bývá opomíjena jakákoliv zmínka o jejich autorech, takže zejména hrám dávno zapadaným prachem dějin bývá poněkud obtížnější přiřadit jim nějakého autora, jednak se zde objevuje specifický model, který sice nebrání evidenci provozování zpěvoher na našem území, ale na druhé straně odporuje zadání vlastní práce. Problém spočívá v tom, že zejména divadelní představení byla zahrnována do činnosti spojené s vybíráním vstupného čili výdělečné, provozované z velké části v sálech hostinců, kde se přitom konzumovalo jídlo a ještě více pití. Tato činnost musela být ve spolkových stanovách přesně vymezena, jinak by samozřejmě od politických úřadů hrozily postihy s možností dokonce zakázání další spolkové činnosti.
Bylo proto často jednodušší, žádal-li o povolení provozování divadla hostinský, v jehož hostinci se divadlo mělo hrát. V případě kladného vyřízení bylo samozřejmě naprosto vedlejší věcí, kdo to vlastně bude hrát. Celou režii nesl provozovatel sálu a pokud někde existovala interní dohoda o určité odměně ochotníkům, úřady nezajímala.
Velmi často se setkáme s žádostí o provedení divadelního kusu, nacvičeného neorganizovanými ochotníky zhusta studenty. Na přelomu 19. a 20. století představují takové žádosti již větší část všech žádostí, dochovaných například ve spisovnách okresních úřadů. A v žádném případě se nejednalo pouze o narychlo nacvičené jednoaktovky. 12. a 13.9.1908 takto provedli neorganizovaní ochotníci v Kunovicích Blodkovu operu V studni. O povolení tehdy žádal jejich zástupce, student Theodor Vondrák.
Někdy se jednotlivá akce obecenstvu zalíbila a bylo potřeba ji opakovat či vůbec v činnosti pokračovat. I taková situace nestála některým lidem za to, aby zakládali řádný spolek. Příkladem za všechny nám může být blatnický varhaník Kašpar Černý, jenž poprvé žádal úřad:
"Slavné c. k. okresní hejtmanství!
V obci Velké Blatnici sestoupilo se několik občanů, kteří hodlají uspořádati divadelní představení na den 3. února 1907 v Obecním hostinci. Čistý výnos věnován bude dobročinným účelům.
Předkládaje knížku s textem zamýšlené hry
[jednalo se tehdy o hru J. L. Turnovského podle povídky Jos. Štolby Staří blázni, pozn. P.H.] klademe slušnou žádosť.
Slavné c. k. okresní hejtmanství ráčiž nam povolení k divadelnímu představení uděliti.
V Velké Blatnici 30. ledna 1907
Kašpar Černý, varhaník

Obdobně pak koncipoval následující žádosti.

Zpět

Obsah