Zpět

Stanovy
čtenářského spolku v Blansku.

§ 1. Účel spolku jest čtení, hovor a zábava společenská.
§ 2. K dosažení účele toho jsou noviny, časopisy, kníhy a spisy rozličného druhu, zvláště slovanské, hudba a hry zákonem dovolené.
§ 3. Potřebný k tomu náklad opatří si spolek:
a/ ze zakladních a řádných měsíčních příspěvků svých údů
b/ z daru a mimořádných přispěvků.
§ 4. Základní peníze budou uložené na zakonitou jistinu co fond. Měsíční příspěvky mohou vynaloženy býti k upravení místností spolkových a k zakoupení novin, kníh, nábytku a nářadí.
§ 5. Kdyby se přihodilo, žeby na nějaké nutné vydání peněz zapotřeby bylo, má valná hromada právo, rozhodnouti, jestliby se k tomu účelu fondu upotřebiti mohlo, a v kterém čase by se zase doplniti měl.
§ 6. Údy spolku přijímá výbor. Kdo se tedy údem státi chce, hlásiž se u některého člena výboru.
§ 7. Každý úd povinen jest, aby co základní příspěvek nejméně 50 kr.. r. č. a pak měsíčně nejméně 30 kr. r. č. a sice vždy napřed nejdéle do 10. každého měsíce složíl.
§ 8. Každý úd má právo užívati veškerých prostředků spolku, do výboru voliti a volen býti, při jednání se zúčastniti a návrhy činiti v hromadě valné.
§ 9. Údem přestane býti:
a/ kdo po oznámení u výboru dobrovolně vystoupí,
b/ kdo, byv upomínán, měsíční příspěvek nezapravil,
c/ kdo na návrh výboru od valné hromady ze spolku byl vyloučen.
§ 10. Výbor pozustávající z 10 členů, řídí správu spolku a vyvolí se ve valné hromadě nadpolovoční většinou hlasů na jeden rok.
§ 11. Valná hromada vyvolí ze středu výboru nadpoloviční většinou hlasů starostu; výbor pak ze sebe též nadpoloviční většinou hlasů starostu-náměstka, zapisovatele, pokladníka, knihovníka a hospodáře. Výbor zastává úřad svůj bezplatně.
§ 12. Starosta zastává spolek u všech jednáních s veřejnými úřady a se soukromými osobami, předsedá výboru a valné hromadě, dohlíží na spolkovou pokladnici, bdí nad tím, aby se stanovy zachovaly a usnešení valné hromady a výboru vykonávalo, vyhotovuje a s jednatelem podpisuje všechny spolkové listiny a spisy.
§ 13. Náměstek starostův zastává starostu ve všech případech, kde tento sám je zaneprázdněn, a má v těchto případech ta samá práva, jako starosta.
§ 14. Jednatel zapisuje jednání výboru, valné hromady, obstarává všechna dopisování i předplácení na noviny, jest starostovi u vyhotovování listin a spisů spolkových nápomocen, podepisuje se starostou veškeré spolkové spisy, uchovává je, vede inventář novin, knih a spisů a vede zápisní knihu členů spolkových.
§ 15. Pokladník chová kasu, přijímá příspěvky všech členů spolku bez rozdílu a veškeré jiné vcházející peníze, kvituje a vydává peníze. On vede dle knihy jenatelovy seznam všech údů přispívajících a zaznamenává v něm placení jich příspěvků. Každého čtvrt roku musí výboru vykázati údy, kteří své příspěvky ještě nezapravili. On vede účty, které každý čtvrtroku uzavře a výboru předloží, každého půlroku složí výboru hlavní účet, jenž u výtahu v místnosti spolkových se vyvěsí. Každý úd je zavázán, čtvrtroku ve spolku zůstati.
§ 16. Knihovník ve de seznam všech kněh v knihovni se nalézajících a udržuje pořádek v knihovni.
§ 17. Hospodář řídí uspořádání a ozdobení místností spolkových, vede inventář o nábytku, nářadí a jiných spolkových záležitostí, mimo literárních.
§ 18. Jaké jiné práce jednotliví členové vykonávati mají, zůstaveno výboru samému.
§ 19. Sezení výboru odbývá se každý měsíc jednou na vyzvání starosty, aneb jeho náměstníka. K platnému usnešení je zapotřeby nejméně 7 údův.
O sezeních vede se protokol, kterýžto se podepíše od předsedícího a zapisovatele. V protokoly volno každému údů spolku u jednatele nahlédnouti. Při každém hlasování rozhoduje většina hlasu. Jsou-li hlasy rovné, rozhoduje hlas předsedy.
§ 20. Kdyby se přihodilo, že by při zasedání výboru, aneb valné hromady, předseda aneb jeho náměstek se rokování zúčastniti nemohl, má výbor, aneb valná hromada to právo, po čas tohoto rokování sobě předsedu z výboru vyvoliti.
§ 21. Výbor rozhoduje ve všech záležitostech, které vymíněné nejsou valné hromadě. On jest povinen vykonávati uzavření valné hromady,valné hromadě svolané návrh v rozpočtu pro budoucí rok předložiti a valné hromadě ku konci svého úřadování zprávu o své činnosti a účty složiti.
Rozpočet a účty mají vždy nejméně 14 dní před sestoupením se valné hromady v místnostech spolkových položeny býti, aby každému údu možno bylo v ně nahlédnouti.
§ 22. Hromada valná odbývá se řádně ročně jednou, počátkem měsíce ledna, ku které výbor údy oběžným listem zve. Výboru však přísluší i mimořádnou valnou hromadu svolati.
§ 23. K platnému uzavření valné hromady jest zapotřebí aby byla přítomna nejméně třetina všech údů.
§ 24. Valné hromadě přísluší:
a/ výbor a starostu zvoliti
b/ účty zkoušeti
c/ stanovy změniti s úředním dovolením
d/ spolek zrušiti
e/ ustanoviti, komu při zrušení spolku zbývající všeliké jmění připadnouti má.
§ 25. Předseda řídí jednání ve valné hromadě, bdí nad zachováváním stanov a nad pravidelností usnešení, uděluje a odnímá slovo.
O jednání ve valné hromadě vede se protokol a podepíše se od předsedícího a zapisovatele. Návrh výboru nepotřebuje žádného podporování, aby se o něm rokovati mohlo, každý jiný návrh musí býti podporován nejméně od 10 údův.
§ 26. Kdo slovo od předsedy obdržel, nesmí ve své řeči přerušen býti. Vzdálili se však řečník od věci své, má předseda právo, jej upomenouti, aby u věci zůstal. Ruší-li však řečník slušnost neb chová-li se nezákonitě, volá ho předseda k pořádku aneb mu i slovo odnímá.
§ 27. Když se žádný řečník dále nehlásí, prohlásí předseda rokování za ukončené. Pak se hlasuje a sice pravidelně tím, že přítomní údové vstanou, neb seděti zůstanou. Jestli však výsledek hlasování pochybný, musí se ústně hlasovati. Volba koná se lístky hlasovacími.
§ 28. Při každém hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasu, jen při hlasování o rozpuštění spolku zapotřeby jest dvou třetin hlasuv údů přítomných, k tomu účelu zvláště svolaných.
§ 29. Spory ze svazku spolkového vzešlé rozhodne soud rozhodčí. Každá strana vyvolí sobě rozsudího, atito samí vyvolí přednostu. Většina hlasů rozhodne.
§ 30. Kdyby se při rozející spolku žádného platného uzavření o jmění a knihách nestávalo, připadne jmění a knihy škole Blanenské, pod správou obce.
Kapitál ať zůstane nedotknutelný, a z jeho úroků mají se pro školní knihovnu Blaneneskou poučující knihy pro mládež k zapůjčení zbudovati.
V Blánsku dne 26. prosince 1862.


Stanovy

Zpět

Obsah