Zpět

Stanovy blanenského
čtenářsko-pěveckého spolku
"Rastislav".

§ 1. Spolek má jméno "Rastislav". Jeho účel jest čtení, hovor, zábava společenská, pěstovati zpěv slovanský, obzvláště zpěv národní, česko-moravský.
§ 2. K dosažení účelu toho jsou noviny, časopisy, knihy a spisy rozličného druhu, zvláště slovanské, hudba, zpěv a hry zákonem dovolené.
§ 3. Potřebný k tomu náklad opatří si spolek:
a/ ze základních a řádných měsíčních příspěvků svých údů,
b/ z darů a mimořádných příspěvků.
§ 4. Údy spolku přijímá výbor, kdo se tedy údem státi chce, hlásiž se u některého člena výboru.
§ 5. Spolek má právo, též čestné údy ve svém středu míti. Právo čestné údy navrhnouti a vyvoliti ponechává se výboru. Jmenování cizozemců za čestné údy spolku závisí od předběžného povolení u c. k. místodržitelství.
§ 6. Údové, kteří zpívají, shromáždějí se řádně dvakrát za týden k cvičení ve zpěvu.
Účel těchto cvičení jest připravovati veřejná provozování pěvecká, jenž se během každého čtvrtroku jedenkrát odbývati mají.
§ 7. Zpěváci zavazují se ku svědomitému působení při týdenních cvičeních, a u všech od spolku zařízených provozováních.
§ 8. Zpěváci požívají tu přednost, nositi na veřejných provozováních odznak pozůstávající z lýry s písmenou R uvnitř.
K obzvláštnímu vyznamenání jích přináleží také prápor, který u veřejných provozováních jím přednášen býti může.
§ 9. Každý úd povinen jest, aby co základní příspěvek nejméně 50 kr. r. č. a pak měsíčně nejméně 30 kr. r. č. a sýce vždy napřed nejdéle do 10. každého měsíce složil.
§ 10. Základní peníze budou uložené na zákonitou jistinu co fond. Měsíční příspěvky mohou vynaloženy býti k upraveních místnostech spolkových a k zakoupení novin, knih, nábytku a nářadí.
§ 11. Kdyby se přihodilo, žeby na nějaké nutné vydání peněz zapotřeby bylo, má valná hromada to právo rozhodnouti, jest-li by se k tomu účelu fond upotřebiti mohl, a v kterém čase by se zase fond doplniti měl.
§ 12. Každý úd má právo užívati veškerých prostředků spolku nahoře vytknutých, do výboru voliti a volen býti, při jednání se zúčastniti a návrhy činiti v hromadě valné.
§ 13. Údem přestane býti:
a/ kdo po oznámení u výboru dobrovolně vystoupí,
b/ kdo, byv upomínán, měsíční příspěvek nezapravil,
c/ kdo na návrh výboru od valné hromady ze spolku byl vyloučen.
§ 14. Záležitosti a zprávu spolku řídí výbor, pozůstávající z 11 členův, mimoto zpravují hudební část řízení ředitel zboru.
Členové výboru vyvolí se ve valné hromadě nadpoloviční většinou hlasů na jeden rok.
§ 15. Valná hromada vyvolí ze středu svého nadpoloviční většinou hlasů starostu; výbor pak ze sebe též nadpoloviční většinou hlasů: starostu-náměstníka, jednatele, pokladníka, knihovníka a hospodáře. Výbor zastává úřad svůj bezplatně.
§ 16. Starosta zastává spolek u všech jednáních s veřejnými úřady a se soukromými osobami, předsedá výboru a valné hromadě, dohlíží na spolkovou pokladnici, bdí nad tím, aby se stanovy zachovávali a usnešení valné hromady i výboru vykonávala, vyhotovuje, a z jednatelem podpisuje všechny spolkové listiny a spisy.
§ 17. Náměstek starostův zastává starostu ve všech případech, kde tento sám jest zaneprázdněn a má v těchto případnostech tá samá práva jako starosta.
§ 18. Jednatel zapisuje jednání výboru a valné hromady, on obstarává všechno dopisování i předplacení na časopisy a noviny; on jest starostovi a jeho náměstkovi u vyhotovování listin a spisů spolkových nápomocen, podepisuje se starostou aneb jeho náměstkem veškeré spolkové spisy, uchovává je, vede inventář novin, kníh a spisů, vede zálisní knihu členů spolkových, a vyhotovuje všem přijatým členům lístky vstupné.
§ 19. Pokladník chová kasu, přijímá příspěvky všech členův spolku bez rozdílu a veškeré jiné vcházející peníze, kvituje a vydává peníze. On vede dle knihy jednatelovi seznam všech údů přispívajících a zaznamenává v něm placení jích příspěvků. Každého čtvrtroku musí výboru vykázati údy, kteří své příspěvky ještě nezapravili.
On vede účty, jéž každý čtvrtroku uzavře a výboru předloží. Každého půlroku složí výboru hlasvní účet, jenž u výtahu v místnostech spolkových se vyvěsí.
Každý úd je zavázán čtvrt roku ve spolku zůstati.
§ 20. Knihovník vede seznam všech knih v knihovni se nalézajících a udržuje pořádek v knihovně.
§ 21. Hospodář řídí uspořádání a ozdobení místností spolkových, vede inventář o nábytku, nářadí a jiných spolkových náležitostech mimo literních.
§ 22. Ředitel sboru cvičí ony, kteří se co zpěváci přihlásili. On jest povinen návrhy programů pro každé provozování vypracovati a výboru ku schválení předložiti. Jemu přísluší o koupi hudebnin výboru návrhy činiti. V poradě výboru přísluší mu, co se hudebních věcí týká právo hlasování. - On zachraňuje též všechny hudebniny spolku náležející, a obstarává potřebné opisy.
§ 23. Jaké jiné práce jednotlivé členové výboru vykonávati mají, zůstaveno výboru samému.
§ 24. Sezení výboru odbývá se každý měsíc jednou na vyzvání starosty neb jeho náměstníka.
K platnému usnešení jest zapotřeby přítomnosti nejméně 7 údův. O sezení vede se protokol, kterýžto se podepíše od předsedícího a zapisovatele. Při každém hlasování rozhoduje většina hlasu. Jsou-li hlasy rovné, rozhoduje hlas předsedy. Návrh, který ani polovici hlasů nemá, jest zamítnut.
§ 25. Kdyby se přihodilo, že by při zasedání výboru, aneb valné hromady předseda neb jeho náměstek se v rokování účastniti nemohl, má výbor aneb valná hromada to právo, po čas tohoto rokování sobě předsedu z výboru zvoliti.
§ 26. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které vymíněny valné hromadě. On jest povinen vykonávati uzavření valné hromady, valné hromadě svolané návrh rozpočtu pro budoucí rok předložiti a valné hromadě ku konci svého úřadování zprávu o své činnosti a účty složiti.
Rozpočet a účty mají vždy nejméně 14 dní před sestoupením se valné hromady v místnostech spolkových položeny býti, aby každému údu možno bylo v ně nahlédnouti.
§ 27. Hromada valná odbývá se řádně ročně jednou počátkem měsíce ledna, ku které výbor údy oběžným listem zve. Výboru však přísluší i mimořádnou valnou hromadu tím samým způsobem svolati.
§ 28. K platnému uzavření valné hromady jest zapotřeby, aby byla přítomná nejméně třetina všech údův.
§ 29. Valné hromadě přísluší:
a/ výbor a starostu zvoliti,
b/ účty zkoušeti,
c/ stanovy změniti s úředním dovolením,
d/ spolek zrušiti,
e/ ustanoviti, komu při zrušení spolku zbývající všeliké jmění připadnouti má.
§ 30. Předseda řídí jednání ve valné hromadě, bdí nad zachováním stanov a nad pravidelnosti usnešení, uděluje a odnímá slovo.
O jednání ve valné hromadě vede se protokol, a podepíše se od předsedajícího a zapisovatele. Návrh výboru nepotřebuje žádného podporování, aby se o něm rokovati mohlo. Každý jiný návrh, o kterém se ve valné hromadě rokovati má, musí býti podporován nejméně od 10 údův.
§ 31. Kdo slovo od předsedy obdržel, nesmí ve své řeči přerušen býti.
Vzdálí-li se však řečník od věci, má předseda právo, jej upomenouti, aby u věci zůstal. Ruší-li však řečník slušnost, neb chová-li se nezákonitě, volá ho předseda k pořádku, aneb mu i slovo odnímá.
§ 32. Když se žádný řečník dále nehlásí, prohlásí předseda rokování za skončené. Pak se halsuje a syce pravidelně tím, že přítomní údové vstanou, aneb seděti zůstanou. Jest-li však výsledek hlasování pochybný, musí se ústně hlasovati.
Volba se koná lístky hlasovacími.
§ 33. Při každém hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů, jen při hlasování o rozpuštění spolku zapotřeby jest dvou třetin hlasův údův přítomných, k tomuto účelu zvláště svolaných.
§ 34. Spory ze svazku spolkového vzešlé, rozhodne soud rozhodčí. Každá strana vyvolí sobě rozsudího, a títi sami vyvolí přednostu. Většina hlasů rozhodne.
§ 35. Kdyby při rozející spolku žádného platného uzavření o jmění, kníhách a hudebninách nestávalo, připadně jmění, knihy a hudebniny škole blanenské, pod správou obce.
Kapitál ať zůstane nedotknutelný a z jeho úroků mají se pro školní knihovnu blanenskou poučující knihy pro mládež k zapůjčení zbudovati.
V Blansku dne 21. ledna 1864.
Frant. Sysel m.p. c.k. kancl. co komisar
Ig. Vondráček m.p.
Klouček m.p.
J. Anderlik m.p.

Stanovy

Zpět

Obsah