Zpět

Stanovy zpěváckého spolku “Hlahol” v Hodoníně.


I. Jméno a sídlo.
§ 1. Spolek se nazývá Zpěvácký spolek “Hlahol” a má své sídlo v Hodoníně.
II. Účel.
§ 2. Účelem spolku jest pěstovati zpěv a hudbu.
III.
§ 3. Účelu toho domáhá se spolek:
a/ cvičeními pěveckými a hudebními;
b/ pořádáním veřejných výkonů pěveckých nebo hudebních, koncertův a případných slavností (výletů, zábav a pod.);
c/ přednáškami, rozpravami a spisy o zpěvu a hudbě vůbec;
d/ účastenstvím při vhodných světských a církevních slavnostech;
e/ styky s jinými spolky zpěváckými a hudebními.
IV. Jmění.
§ 4. Jmění spolkové opatřuje se příspěvky členů, vybíráním vstupného při veřejných produkcích spolkových a dobrovolnými dary.
V. Členové.
§ 5. Členové spolku mohou býti: čestní, zakládající, přispívající a činní.
Členem zakládajícím, přispívajícím nebo činným může býti každý, kdo od výboru za člena byl přijat.
Čestnými, zakládajícími a přispívajícími členy mohou býti též korporace.
§ 6. Členem se stává:
a/ čestným, kdo za podstatné zásluhy o spolek aneb o zpěv a hudbu vůbec po návrhu výboru valnou hromadou za takového člena byl zvolen;
b/ zakládajícím, kdo jednou pro vždy do spolkové pokladny složí 50 K buď najednou, anebo v 5 ročních lhůtách;
c/ přispívajícím, kdo platí roční příspěvek, valnou hromadou ustanovený;
d/ činným, kdo se za takového přihlásí a pravidelně se účastní cvičení a produkcí spolkových.
§ 7. Členem býti přestává:
a/ kdo výboru písemně neb ústně ohlásí, že ze spolku vystupuje;
b/ kdo výborem pro neplacení příspěvků nabo pro zanedbání jiných povinností členských za vystouplého ze spolku byl prohlášen.
c/ kdo pro hrubé porušení kázně nebo cti spolkové výborem ze spolku byl vyloučen.
Vyloučenému je volno, odvolati se k valné hromadě.
VI. Práva a povinnosti členů.
§ 8. Každému členu přísluší právo:
a/ voliti a volenu býti;
b/ účastniti se činně všech podniků spolkových.
Činný člen spolku nesmí býti zároveň činným členem pěveckého odboru jiného nezpěváckého spolku.
§ 9. Povinnosti každého člena jest:
a/ aby dbal veškerých ustanovení stanov a řádů spolkových a opatření výboru;
b/ aby správně platil příspěvky spolkové;
c/ aby podporoval činnost a snahu spolkovou a vůbec dbal dobré cti spolku.
VII. Žáci.
§ 10. Ve spolku vyučuje se též podle potřeby dorost zpěvu neb hudbě; dorost ten se smí od případu k případu přibrati k veřejným výkonům spolkovým.
VIII. Správa spolku.
§ 11. Záležitosti spolku řídí valná hromada a výbor.
IX. Valná hromada.
§ 12. Řádná valná hromada schází se v lednu každého roku.
Mimořádnou valnou hromadu svolati může výbor, kdykoli shledá toho pilnou potřebu, svolati ji však musí, kdykoli toho žádá aspoň čtvrtina všech členů, nebo třetina členů činných.
§ 13. Právo hlasovati, voliti a volenu býti přísluší jen těm, kteří jsou nejméně měsíc členy.
§ 14. Valné hromadě přísluší rozhodovati o všech věcech spolku se týkajících. Jí se vyhrazuje:
a/ voliti starostu, jeho náměstka, sbormistra a ostatní členy výboru, jich náhradníky a účetní dozorce, při čemž polovinu všech členů výboru vybrati jest ze členů činných;
b/ posuzovati a schvalovati činnost výboru, zprávy jeho i dozorcův o peněžitém stavu spolku, jakož i o hospodaření s jeho jměním;
c/ usnášeti se o změně stanov;
d/ ustanoviti výši příspěvků členů přispívajících;
e/ rozhodovati o odvolání členů z nálezu výboru o vyloučení;
f/ usnášeti se o zrušení spolku.
§ 15. K platnému usnesení valné hromady vůbec zapotřebí jest přítomnosti nejméně jedně třetiny všech členů v místě spolku sídlících, ke změně stanov však jest zapotřebí přítomnosti poloviny všech činných členů.
Pro případ, že by se v ustanovenou hodinu nesešel žmíněný počet členů, koná se za půl hodiny na to valná hromada, která se platně usnáší bez ohledu na počet přítomných členů.
§ 16. Volby dějí se hlasovacími lístky nadpoloviční většinou volících; každý člen musí lístek svůj osobně odevzdati. K jednomyslnému usnesení mohou se konato volby akklamací. Hlasování akklamací děje se zvednutím ruky a rozhoduje nadpoloviční většina hlasů k hlasování oprávněných přítomných členů.
Při stejném počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy, který jinak nehlasuje.
X. Výbor.
§ 17. Výbor se skládá ze starosty, jeho náměstka, sbormistra a 6 dalších členů. Zároveň s výborem volí se 2 náhradnící a 2 dozorci účetní.
§ 18. K poradám svým schází se výbor podle potřeby na pozvání starostovo.
§ 19. K platnému usnášení výboru je potřebí přítomnosti nejméně polovice všech členů jeho. Jedná-li se o osobních věcech některého člena výboru, nemá ten, jehož se týče,, poradě a hlasování býti přítomen. Přítomní usnášejí se prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje starosta, jenž jinak nehlasuje.
§ 20. Výbor volí ze sebe jednatele, pokladníka, náměstka sbormistrova, archiváře a jiné ještě činovníky.
§ 21. Výbor řídí vnitřní i vnější záležitosti spolku, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě.
§ 22. Náhradníky povolá starosta do výboru, vystoupil-li buď některý člen z výboru, nebo se nemůže z podstatných příčin zúčastniti prací výboru.
Pořadí náhradníků řídí se podle počtu hlasů, jimiž byli ve valné hromadě zvoleni; při rovnosti hlasů rozhoduje los.
Náhradníci účaastní se zpravidla schůzí a jednání výboru a hlasují za nepřítomné členy výboru.
§ 23. Který člen výboru bez platné omluvy se nedostaví do tří po sobě jdoucích schůzí, považuje se za vystouplého z výboru.
§ 24. Starosta svolává výbor ke schůzím a předsedá jim jakož i valné hromadě. On a - v čas nepřítomnosti jeho i náměstka - jednatel zastupuje spolek ve vnějších záležitostech naproti třetím osobám a úřadům.
§ 25. Listiny, kterými se spolek právně zavazuje, musí být podepsány starostou i jednatelem. Při listinách jiného druhu stačí podpis starostův nebo jednatelův.
Ohlášení jménem spolku podporuje a uveřejňuje jednatel nebo činovník výborem k tomu zplnomocněný.
§ 26. Dozorci účetní bdí nad peněžním hospodářstvím výboru, zkoumají účty a knihy spolkové a činí v té příčině návrhy valné hromadě.
XI. Správní období.
§ 27. Správní období činnosti spolku spadá v rok kalendářní, poříná se tedy 1. lednem a končí se 31. prosincem.
XII. Jednací řeč spolku.
§ 28. Jednací řeč spolku jest česká.
XIII. Smírčí soud.
§ 29. Spory osobní, vzniklé mezi výborem a členy, jakož i vůbec mezi členy z poměru spolkového, vyřizuje smírčí soud, který nejdéle ve 14 dnech rozhodnouti musí a z jehož nálezu není odvolání.
Smírčí soud sestaví se tak, že každá strana ze středu členů zvolí si dva důvěrníky, tito pak zvolíce si taktéž ze středu členů vrchního, rozhodnou o sporu většinou hlasů.
Prostředníkem mezi stranami spornými jest starosta spolku nebo náměstek jeho. K němu náleží stranám obraceti se, on určuje, kdykoli třeba, stranám lhůty ke jmenování důvěrníků, důvěrníkům ke zvolení vrchního, ustanovuje sám důvěrníka straně liknavé a vrchního důvěrníkům, jížto se dohodnouti nemohou, a předkládá věc výboru, kdykoli se toho potřeba udá, aby tento disciplinární mocí svou nálezu soudu smírčího průchod ujednal.
XIV.
§ 30. Spolek se rozejde, jestliže tři čtvrtiny všech členů spolku s tím souhlasí. Valnou hromadou rozhoduje se o posledním pořízení o jmění spolkovém ve prospěch “Společnosti slovenského musea” v Hodoníně.
§ 31. Byl-li spolek dříve zrušen, než-li valná hromada učimila opatření o jmění a všech věcech spolkových, připadně obojí rovněž “Společnosti slovenského musea” v Hodoníně.
§ 32. Uvědomování členův o záležitostech spolkových děje se oběžníkem.
(Stanovy schváleny vynesením c. k. mor. místodržitelství ze dne 22. prosince 1909, č. 83033.)

Zpět