Zpět

Stanovy zpěváckého spolku “Podhoran” v Holešově.


A/ Spolek má jméno “Podhoran”. Jeho účel jest pěstovati zpěv slovanský.
B/ Údové rozdělují se na údy čestné, zakládající, přispívající a vykonávající (činné). - Čestní členové jsou ti, kteří si zvláštní zásluhy o spolek aneb v umění hudebním vydobyli. Výbor má právo, čestné údy voliti. Volba cizozemce za úda spolku musí velesl. náměstnictví ku schválení předložiti.
Zakládající členové jsou ti, jenž mimo měsíční příspěvek sumu základní zl. r. č. položí. Údové přispívající jsou ti, kteří účel spolku měsíčními příspěvky podporují. - Údem činným může býti každý vzdělanec, který co zpěvák ne cvičeních a veřejných provozováních se súčastní.
C/ Údové činní shromažďují se aspoň dvakráte v týdni ku cvičení. Účelem těchto cvičení jest, připravovati se na veřejná provozování, jenž během času se odbývati mají. Provozování veřejná mají býti dvě ročně. Mimo to se budou od času k času každoročně nejméně čtyry zábavy odbývati pro údy přispívající.
D/ Záležitosti spolku spravuje výbor, sestávající z 9 členů a ředitel zpěvu čili sbormistr.
E/ Členové výboru vyvoleni budou začátkem roku na celý rok; většina 6 členů musí z výkonných údů údů vyvolena býti. Z členů výboru vyvolených volí se přednosta (předseda), jednatel a náměstek. Výbor ustanoví sbormistra na celý rok. Náměstka ustanoví předseda v dorozumění s výborem. Výbor shromažďuje se řádně na vyzvání předsedy k poradě v prvním týdnu každého měsíce. Při každém hlasování rozhoduje absolutní většina hlasů. Jsou-li hlasy rovné, rozhoduje hlas předsedy.
K docílení platného usnesení jakož i ustanovení výboru zapotřebí 6 členů z výboru.
Předmětem porad a usnášení výboru jsou vůbec všecky záležitosti spolku, vyjma ony, které ustanovené jsou před valnou hromadu. Ředitelové mají právo, v poradách se zúčastňovati a hlasovati.
F/ Předseda stojí v čele celého spolku, zastává jej na venek, povolává a řídí valné hromady a schůzky výboru, a stará se vůbec o zachování pořádku a vyplnění stanov.
G/ Jednatel podporuje starostu v jeho úřadu, zastává je v nepřítomnosti jeho. On vykonává všecky písemné práce spolku a valné hromadě podává zprávu o činnosti spolku.
H/ Pokladník přijímá docházející příspěvky. On vykonává výplaty na poukázky předsedy neb výboru. Pokladník jest povinen, o všech příjmech a vydáních řádně knihy vésti a ku konci roku účty složiti. Ku prozkoumání vyvolí se tři údové, kteří pak se podepíšou a návrh na schválení valné hromadě podají.
I/ Ředitel neb sbormistr zkouší ony, kteří do spolku co činní údové vstoupiti chtějí, o jejich schopnostech, a ponavrhuje je výboru ku přijmutí. On cvičí k provozování určené skladby a připravuje je k provozování.
Při provozování jest jeho povinností, vše, co se hudební části týče, říditi. On jest povinen, návrhy programu pro každé provozování vypracovati, den k provozování určiti, a ku schválení výboru předložiti. Jemu přísluší právo, o zjednání hudebnin výboru návrhy činiti. Náměstek sbormistra má na požádání v povinnostech jeho jej podporovati.
K/ Valné hromady veškerých údů budou se řádně odbývati každoročně jednou. Předseda jest povinen, v dorozumění s výborem valnou hromadu svolati. Předseda jest oprávněn, ve zvláštním pádu bez svolení výboru valnou hromadu svolati, a konečně předseda musí na písemnou žádost alespoň 16 údů valnou hromadu svolati.
L/ Valné hromadě jsou vymítěny následující předměty:
1. Volba předsedy a výboru.
2. Přijímání účtů ročních a zpráv o činnosti spolku.
3. Změna stanov.
4. Jednání o rozpuštění spolku. Při každém hlasování rozhoduje absolutní většina přítomných údů. Jen když se má jednati o rozpuštění spolku, musí nejméně 2/3 všech údů přítomno býti.
M/ Kdo by do spolku co činný úd přistoupiti chtěl, musí se podrobiti zkoušce, zdali schopnosti k hudbě má. Nově přistouplý zapíše jméno své do knihy spolkové a vyhotoví se mu od jednatele list spolkový.
Výbor má právo, návrh na schválení ku přijmutí zavrhnouti.
N/ Každý úd má právu k hlasování ve valné hromadě. On jest oprávněn, výboru a hromadě předlohy a návrhy činiti. Návrh, o kterém chce jednati, musí nejdříve předsedovi oznámiti. Každý úd jest oprávněn, súčastniti se ve všech od spolku provozovaných zábavách.
O/ Každý úd zavazuje se ku svědomitému působení při týdenních cvičeních a všech od spolku zařízených zábavách, jakož i k dostavení se k valné hromadě.
Činní údové platí měsíčně 10. kr. r. č.; přispívající a zakládající nejméně 20 kr. na spolkové vydání.
P/ Příjmy, spolek docházející, vynaloží se na založení nákladu spolku a zakoupení hudebnin pro spolek, jež zůstanou majetkem spolkovým.
R/ Vystoupení ze spolku stane se písemně u předsedy.
S/ Rozepře mezi údy, spolku se týkající, rozhodne smírčí soud. K sestavení jeho vyvolí každá strana 2 přísedící a výbor jednoho jakožto předsedu soudu; většina rozhodne.
T/ Kdo by dle těchto stanov se nezachoval a byl předsedou třikráte pro přestoupení stanov napomínán, bude na usnešení výboru ze spolku vyloučen a z kněh vymazán.
U/ Valné hromady jakož i zábavy od spolku dávané se patřičnému úřadu v čas oznámí.
Z/ Kdyby se měl spolek rozpustiti, připadně zbývající jmění dobročinným ústavům.
V Holešově, dne 20. srpna 1861.
Prozatímní výbor:
Jos. Charuza, obecní radní a předseda Fr. Janalík,
Jan Galuška, Pav. Formánek,
J. Lusar, Ig. Konečný,
Al. Bartl Ig. Lehký, ob. radní

Čís. 23.630.
Stanovy tyto od c. k. m. místodržitelstva se potvrzují.
Dáno v Brně, dne 30. září 1864.
Za místodržitele: Veselý

Zpět