Zpět

Stanovy
čtenářsko pěveckého spolku v Hulíně.

Čl. I. Jméno a účel spolku.

Spolek má jméno "Jednota hospodářů".
Účel spolku jest založiti a udržeti ústav, v kterém se čtením hospodářských novin, časopisů, knih a spisů, obzvláště slovanských, hovorem, zpěvem, hudbou a hrou dovolenou společenská zábava všech účastníků pěstuje.

Čl. II. Údové.

Údové spolku rozdělují se na údy čestné a vykonávající. Údem spolku vůbec může býti každý vzdělaný a neúhonný.
Údy čestné jmenuje valná hromada pro obzvláštní zásluhy pro spolek. Na čestné údy nepřipadají žádné povinnosti, ostatním údům stanovami uložené.
Údové vykonávající jsou oni, jenž se co čtenáři a co zpěváci ve čtení a ve cvičeních stanovami uložených súčastňují a se ku placení ročních příspěvků stanovami určených zavazují.

Čl. III. Přístup údů.

Pro první subskripci svolá prozatimní starosta valné shromáždění, ve kterém se spolek na základě stanov definitivně sestaví a všechny podepsaný údy, jenž mají vlastnosti stanovami vyslovené, za přijaté do spolku prohlásí, pak volbu výboru podle těchto stanov předevezme. Pozdějí přistupující údy přijímá na ústní neb písemní ohlášení se u starosty, výbor spolku. Nově přijatý úd zapiše jméno své do knihy spolkové, čím se zavazuje, že pokud údem tohoto spolku bude, stanovy týto zachovávati chce.

Čl. IV. Obor působnosti spolku.

Údové vykonávající scházejí se každodenně, tí však, jenž se ve zpěvu cvičí jedenkráte v týhodnu ku cvičení se ve zpěvu. Účel těchto cvičení jest, připravovati veřejná provozování pěvecká, jež se během času odbývati mají. Den, kdy se veřejná provozování odbývati budou ustanoví výbor pro každý pád zvláště.

Čl. V. Správa spolku.

Záležitosti spolku spravuje výbor sestávající z devíti členů, totiž: starosty, náměstka starosty, sbormistra, tajemníka, pokladníka a 4 údů přisedicích.
Členové výboru vyvolení budou každoročně v měsíci lednu.
Volba se koná lístky volicimi, a sice nadpoloviční většinou hlasů, přítomných údů spolku následujicím spůsobem:
Především má se vyvoliti starosta spolku a pak 8 členů výboru. Výbor voli ze sebe listkami nadpoloviční většinou hlasů náměstka starosty, sbormistra, tajemníka a pokladníka.
Výbor zhromažďuje se řádně na vyzvání starosty k poradě v prvním týdni každého měsice. Kromě této měsíční schůzky může starosta kdy koliv toho potřeba, výbor svolati.
Aby usnešení bylo platné, potřebi, aby přitomno bylo při hlasování pět členů představenstva (výboru). Při poradách výboru rozhoduje nadpoloviční (absolutní) většina hlasů. Jsouli hlasové počtem sobě rovní, rozhodne hlas starosty.

Čl. VI. Starosta a náměstek starosty.

Starosta zastupuje spolek zevně, zvolává a řídí schůzky výboru i shromáždění valná a otvírá dopisy spolku zaslané. Náměstek starosty zastupuje starostu v případu zaneprázdnění.

Čl. VII. Tajemník.

Tajemníkovi náleží říditi dopisování a vésti protokoll v shromáždění výboru a valné hromadě. Ku konci roku sestaví a výboru předloží zprávu o činnosti spolku.

Čl. VIII. Pokladník.

Pokladník povinen jest příspěvky od údů vybraty, jiné přijímy přijímati, vydání dle statut vykazaná obstaravati, a to vše do knih zapisovati a posledního pak dně každého měsice účty přijímu a vydání skládati. Poukázky, že má pokladník něco vyplatiti, podepsaný buďtě od starosty aneb jeho náměstka, tajemníka a ještě od jednoho člena výboru.

Čl. IX. Sbormistr.

Sbormistr jest ředitelem sboru a zpěvu; on skouší ty, jenžby do spolku co zpěváci vstoupiti chtěli a ponavrhuje produkce, on ustanovuje spěváky pro samospěvi. Při provozování samém jest jeho povinnosti, všechno co se zpěvní části týče, říditi. Jemu jest uloženo, návrhy programů pro každé veřejné provozování vypracovati a výboru předložiti; jemu též přísluší o koupi hudebnin výboru návrhy činiti.

Čl. X. Shromáždění valné.

Valná hromada se bude odbývati každého roku v měsíci lednu. Starosta v dorozumění s vyborem ustanoví den a zvolá údy spůsobem vhodným. Kdo z údů do valné hromady v určený čas se nedostaví, činí tím vědomo, že se usnešením valné hromady t. j. většině hlasů přítomných údů podrobuje. Valné hromadě vyminěny jsou následující předměty:
a/ Voliti řídící organy spolku,
b/ přijímati správu činnosti a zkoušeti účty,
c/ ustanovovati roční rozpočet,
d/ vyměřovati roční příspěvky;
e/ voliti čestné údy;
f/ vylučovati údy ze spolku k navrhu představenstva
g/ měniti stanovy s vyhradou úředního schválení a rozpustiti spolek.
K platnému usnešení zapotřebí jest, aby byla nadpoloviční většina hlasů osob přitomná ve valné hromadě nejmeně polovička údů.
Když se ale má jednati o ropuštění spolku dobrovolném, jest zapotřebi tři čtvrtiny všech zapsaných údů a aby tu byli dvě třetiny hlasů osob přitomných.

Čl. XI. Práva a povinnosti údů.

Údové mají právo choditi do čitárny, čisti zde ktomu účelu vyložené spisy tištěné. Též mají právo uváděti hosti cizý.
Každý pěvecký úd krom toho se zavazuje ku uvědomělému pusobení při týdeních cvičeních a všech od spolku zařizených provozováních.
Roční přispěvek může se buďto pro cely rok najednou a sice v měsíci lednu, neb ve lhutách nejmeně měsíc obsahujicích, však pro každou lhutu napřed zapravovati.
K jmění spolkovému povinen jest složiti co základní příspěvek každý úd vykonávající jeden zlatý r.č. Mimo to povinen jest každý vykonavajicí úd zapraviti roční příspěvek, jehož výšku valná hromada pro oboje každoročně ustanoví.

Čl. XII. Jmění spolku.

Jmění spolku záleží:
a/ z příspěvku dobrovolných,
b/ z příspěvků ze stanov dávaných,
c/ ze sbirek hudebnin, knih a jiných od spolku sjednaných neb jemu darovaných mobilií.

Čl. XIII. Vystup ze spolku.

Vystoupení ze spolku jest každému údovy v každé době volné a však zaplacené už přispěvky nenavracejí se. Vystoupení stává se oznámením ustním neb pisemním u starosty.
Kdyby však někdo neslušně se choval, a neb nemravného chování se přidržel, může byti uzavřením valné hromady za spolku vyhostěn, což se jemu též zvláštním přípisem oznámí. Proti takovému vyloučení není žádného odvolání, ani na soud rozhodčí.

Čl. XIV. Jak se mají rovnati rozepře.

Vzešel by uvnitř spolku spor nějaký ze svazku spolkového, buď rozhodnut soudem rozhodčím, aniž místo míti má další odvolání. Každá sporná strana vyvolí jednoho rozhodčího a rozhodčí zvolí sobě starostu.

Čl. XV. Rozejití se polku.

Pokud aspon 25 údů stává a výlohy spolku zajištěny jsou, nemůže se o dobrovolné rozejití se spolku jednati. Kdyby však už ani tolik údů nebylo, anebo kdyby spolek za jinou vně spolku stojicí příčinou přestati musel, má se veškeré jmění jeho předkem obrátiti na zapravení dluhů byly-li by tu jeké; co by pak přebilo po takovém zapravení, připadně celé jmění Hulínské národní škole.

Čl. XVI. Právoplatnost stanov.

Stanovy týto, jakož i budoucí proměny vnich, nabůdou platnosti teprv, až budou od kompetentního vysokého cís. král. úřadu potvrzený.

V Hulíně dne 3ho února 1870.

Fuksa Frant. m. p.
Augustin Brada m. p.
František Dohnal m. p.

Stanovy

Zpět