Zpět

Stanovy
čtenářsko-pěveckého spolku v Lulči.

Oddíl první.
Jméno a účel spolku.

§. 1.
Jméno spolku jest Libuša.
§. 2.
Účel spolku jest čtení, zábavný hovor společenský, pěstování zpěvu národního (hudebního) a církevního.

Oddíl druhý.
§. 3.
Spolek tento obsahuje veškeré údy své co čtenáře vůbec členy však zpěv hudební provozující co sbor zpěvácký zvlášť.
§. 4.
Údové spolku jsou:
a. Zakládající.
b. Čestní údové.
c. Skuteční údové, totiž pěvci a čtenáři, konečně
d. Přispívající údové.

§. 5.
Zákládající údové jsou onino, kteří při vstoupení do spolku do pokladny spolkové 2 zl. navždy položí a kromě toho každý měsíc 20 kr. přispívají.
§. 6.
Čestnými údy stanou se ti, kteří značnými peněžitými dary spolek podporovali, neb jinak obětmi k rozkvětu spolku přispěli. Tito bývají výborem jmenováni.
§. 7.
Účinkující úd jest každý ten, jenž čtení milovný neb zpěvák jest a nejméně 1 zl. vstupného navždy do pokladny složí a měsíčně kromě toho přispívá.
§. 8.
Přispívající údové jsou oni, kteří při vstoupení do spolku 1 zl. do pokladny položí a měsíčně krom toho 10 kr. přispívají.
§. 9.
Povinnosti údů.
Každý úd bez rozdílu povinen jest, svůj základ neb příspěvek v ustanovený čas napřed u pokladníka spolku složiti, pořádek zachovati v místnostech spolku zřízený a každé zařízení v zájmu spolku šetřiti.
§. 10.
Každý do spolku vstouplý úd zapíše jméno své do zápisné knihy spolkové. Podpisem svým vstoupí každý úd do spolku. Čestní údové zapíší jména svá po přijmutí diplomu buď sami, neb skrze své splnomocněné zástupce.
Založí se základní kniha, do niž jeden každý úd dle kategorie se zapíše.
§. 11.
Práva údů jsou: předlohy a návrhy valné hromadě podávati, ve valné hromadě rokovati a hlasovati, do výboru volenu býti i v jeho protokoly nahlédnouti. Návrh úda přispívajícího pro valnou hromadu musí písemně sestaven býti, vlastnoručně podepsán a nejméně od 8. jiných též podepsaných údů podporován.
§. 12.
Každý přispívající úd má tu výhodu, čítárnu spolkovou navštěvovati, listy (časopisy) a spisy vyložené buď tam čísti ne starší čísla časopisů z čítárny v hodinách písemně ohlášených od knihovníka neb listovního vypůjčiti.
§. 13.
Ku každé veřejné produkci neb besedě má každý úd svobodný přístup.
§. 14.
Každý úd může osobu cizí co hosta do místností spolkových přivésti, musí ji však do knihy cizích zapsati dáti.
§. 15.
V místnostech spolkových jest také zláštní kniha pro stížnosti a přání údů vyložena. Do té knihy může každý člen spolku své přání neb své stížnosti v záležitostech spolkových v krátké cestě zprávě spolku oznámiti, musí ale své přání neb svou stížnost vlastnoručně podepsati. Na nepodepsané nebere se ohled.
§. 16.
Oddíl třetí.
Sbor pěvecký a jeho působnost.
Údové spolku, kteří k tomu vůli a potřebnou umělost ve zpěvu mají, tvoří ve spolku zláštní oddíl co sbor pěvecký s ředitelem svým v čele.
§. 17.
Údové pěveckého sboru shromažďují se řádně v místnostech od zprávy spolku objednaných jednou v týhodni ku cvičení se ve zpěvu.
§. 18.
Řízení zpěvu jakož i knihy při cvičeních, zkouškách a veřejných vystoupeních (produkcích) převezme zláště od výboru vyvolený ředitel hudby a zpěvu.
§. 19.
Program k veřejným produkcím (besedám) má pokaždé ředitel sboru vypracovati a výboru ku schválení předložiti.
Oddíl čtvrtý.
O zprávě čili řízení spolku.

§. 20.
Řízení spolku jest svěřeno výboru, pročež tedy valná roční hromada - vždy o sv. Martině - vyvolí k tomu cíli 12 údů, kteřížto pak opět ze svého středu volí: 1. předsedu, 2. jednatele, 3. mistra sboru, 4. pokladníka, 5. hospodáře a 6. listovního.
§. 21.
Výbor spravuje a řídí všecky záležitosti spolku, které vymíněny nejsou valné hromadě (§. 23.); on objednává a obstarává prostředky k dosažení účele spolku potřebné, opatřuje noviny a knihy, zařizuje:
a/ ročně jednu produkci pěveckého sboru
b/ dvě besedy
c/ vyzývá ke příležitostným provozováním k. p. při slavnostech církevních a spolku jinak se týkajících.
§. 22.
Záležitosti, celého spolku se týkající, vyřídí se v zasedání výboru většinou hlasů. Rozepře mezi údy spolku ze svazku spolkového vzešlé rozhodne vždy soud smírčí, sestavený ze členů spolku. K sestavení takového soudu volí každá strana jedného a tito sami vyvolí třetího co za předsedu. Kdyby se neshodli ve volbě, určí se losem, která ze dvou od nich navrhnutých osob soudu předsedati má. Většina hlasů rozhoduj. Od výroku soudu smírčího nestává žádného odvolání se ani žádné žaloby k soudu řádnému.
§. 23.
Valné hromadě vymíněny jsou následující práva:
a. Volba členů výboru.
b. Jmenování údů čestných.
c. Vyloučení ze spolku údů, čest a důstojnost jeho rušicích.
d: Přijímání návrhu rozpočtu pro budoucí spolkový rok - též účtů ročních a zpráv o činnosti spolku.
e. Změna stanov.
f. Jednání a usnešení o rozpuštění spolku.
§. 24.
Předseda spolku stojí v čele celého spolku, zastává je u všech jednáních s veřejnými úřady a soukromnými osobami, povolává výbor ke schůzkám mimořádným, předsedá výboru i valné hromadě, řídí rokování a hlasování, oznamuje výsledek voleb a pečuje při tom o zachování pořádku.
§. 25.
Jednatel podporuje předsedu, on přijímá z rukou předsedy všeliké spisy a dopisy spolku došlé, tak i protokoly došlé v zasedání výboru sepsané k vyřízení. Jednatel vyhotovuje také všeliké dopisy od spolku na úřady a soukromé osoby, diplomy čestným údům, podepisuje s předsedou veškeré spolkové listiny a spisy, vede podací a výpravní protokol.
§. 26.
Pokladník přijímá příspěvky a jiné příjmy. On kvituje na peníze obdržené a vyplácí toliko na písemné poukážky. - Pokladník jest povinen o všech příjmech a vydáních pořádné knihy vésti, mesíčně výboru účty klásti a ku konci roku valné hromadě zprávy o účtech podati.
§. 27.
Hospodář spolku řídí uspořádání a ozdobení místnosti spolkových, udržuje pořádek a vede dohlídku o nich, on má pěči o nábytek, nářadí a jiné domácí potřeby a vede inventář o nábytku a jiném spolkovém majetku mimo literní a hudební.
§. 28.
Listovní obstarává předplacení časopisů, sbírá je v čítárně, zachraňuje všecky časopisy, knihy a hudebniny spolku. On sestavuje seznamy o časopisech, hudebninách a obstarává opisy hudebnin k provozování ustanovené. Listiny jemu od jednatele odevzdané přijímá a do zláštního oddělení archivu uloží.
Vystoupení a vyloučení ze spolku.
§. 29.
Vystoupení ze spolku jest každý čas svobodno, leč dlužno vystupujícímu vystoupení před měsícem ohlásiti.
§. 30.
Kdo povinosti dle stanov znějicích opomíjí, bývá po 3tím napomenutí ze spolku vyloučen a z knihy základní vymazán.
Majetek spolku.
§. 31.
Jmění spolku pozůstává:
a/ z příspěvků údů
b/ z příjmů veřejných produkcí a besed
c/ z darů a jiných příjmů
d/ z předmětů, knih, hudebnin a časopisů od spolku zbudovaných neb od dobrodinců darovaných.
§. 32.
Příspěvky, jenž ročně spolku docházejí, vynaloží se na zapravení útrat a nákladů spolku.

Oddíl pátý.
Rozpuštění spolku.

§. 33.
Měl-li by se spolek rozpadnouti, připadlo by jmění aneb vytěžený peníz za jmění spolku zdejší škole, a sice: 2 díly na zakoupení pomůcek k názornému vyučování a jeden díl k dobru knihovny školní.
§. 34.
Vysoké vládě ponechává se právo nahlédnutí do vedených účtů.

V Lulči dne 30. ledna 1868.

Ant. Šubrt m. p. předseda
Jan Žaloudek m. p.
Antonín Krais m. p.
Jakob Klusák m. p.
Frant. Čača m. p.

Zpět