Zpět

Stanovy
čtenářsko-pěveckého spolku
"Libuša" v Lulči.


Oddíl první.

Účel spolku.
§. 1.
Účel spolku jest čtení, hovor a zábava společenská, hry divadelní, pěstování zpěvu a hudby národní i církevní jak v místnostech spolkových, tak i při výletech za přenášení praporu i bez něho, při pohřbech a slavnostech církevních i národních v obci Lulči i vně obce na místech k tomu účelu určených.

§. 2.
Jednací řeč jest česká.

§. 3.
Sídlem spolku jest Lulč.

Oddíl druhý.

A.
Údové spolku vůbec.

§. 4.
Údové spolku rozdělují se na:
a/ zakládající a čestné údy,
b/ údy výkonné a
c/ dočasné účastníky.

§. 5.
Zakladatelem jest každý takový úd, který při vstoupení do spolku aspoň 5. zl. r.č. buď na jednou neb během roku co základ do pokladnice spolkové složí, mimo to povinnosti údů spolkových výkonných koná.
Čestnými údy stanou se takový příznivci, kdož značnými peněžitými neb jinými dary, aneb také zvláštní spolku přispívající obětavostí o rozkvět a povznešení spolku zásluhy si získali, pak také osoby svou věhlasností známí, když je valná hromada na navrh výboru za takové vyhlásí.

§. 6.
Údové výkonní jsou, kdož zaplatí zápisné a měsíčním příspěvkem, od valné hromady na spolkový rok ustanoveným na potřeby spolku k dosažení vytknutého účelu přispívají.

§. 7.
Kdož na kratší čas než na rok některých výhod spolku, jako navštěvování čítárny, nab čtení knih a časopisů účasten býti chce, může si od výboru zakoupiti na dobu jednoho neb více měsíců trvající vstupní lístek do spolku za cenu od valné hromady každoročně ustanovenou.

§. 8.
Zakladatele, údy výkonné i účastníky dočasné přijímá výbor spolku. Přijmutím vstoupí každý úd do svazku spolkového.

§. 9.
Každý úd béře na sebe povinnosť:
1. že bude šetřiti veškerých ustanovení valné hromady vůbec, zvláště pak stanov spolku a valnou hromadou usnešených řádů;
2. že bude šetřiti všech ustanovení výboru, dokavád by nebyla zrušena valnou hromadou;
3. že oznámí výboru své vystoupení ze spolku, při čemž odevzdá vypůjčený majetek spolkový. Mimo to jsou výkonní údové zavázáni k placení měsíčního příspěvku.

§. 10.
Práva zakladatelů, údů výkonných a čestných jsou knihy, časopisy a spisy vyložené buď v čítárně, kterou každému navštěvovati jset, čísti neb si vypůjčovati, pokud se dle řádů knihovního a listovního zachovává, předlohy a návrhy výboru i valné hromadě podávati, ve valné hromadě rokovati a hlasovati, voliti a volenu býti a v protokoly výboru nahlédnouti, jakož i vésti si stížnost na údy pro nešetření řádů spolkových a na členy výboru pro vady v úřadování jich buď zvlástním dopisem nebo v knihách k tomu určených. Každý výkonný úd může všech od spolku zařízených besed a divadelních představení sám i s manželkou a vlastními dětmi za snížené vstupné, jestli od výboru ve prospěch členů takové případně ustanoveno bylo, se zúčastniti.

§. 11.
Dočasní účastnící spolku mají jen právo užívati výhod spolkových při přijetí jim oznámených.

§. 12.
Každý úd spolku může osoby cizé co hosty do místností spolkových po 8. dní přiváděti.

§. 13.
Údem spolku přestává býti.
a/ kdo vystoupil
b/ kdo vyloučen byl.

§. 14.
Kdo příspěvek měsíční za 3 měsíce dlužen zůstane, může od výboru ze spolku vyloučen býti.
Úd česť a důstojnosť spolku rušicí může od výboru ze svazku spolkového vyloučen býti, avšak má právo z dotyčného usnešení výboru k valné hromadě se odvolati. Jakmile výbor vyloučení některého úda vyřkne, pozbývá tento veškerých práv a výhod spolkových až do rozhodnutí valné hromady.

§. 15.
Rozepře mezi údy spolku se svazku spolkového vzešlé rozhodne soud smírčí sestavený z údů spolku. K ustavení takového soudu volí každá strana jednoho a tito pak samí vyvolí třetího co předsedu. Kdyby se neshodli ve volbě, zřídí jím výbor spolku předsedu soudu. Liknavé straně zřídí výbor člena smírčího soudu. Většina hlasů pak rozhoduje. Od výboru soudu smírčího nestává žádného odvolání ani žádné žaloby k soudu řádnému.

B.
Sbor zpěvácký.

§. 16.
Údové spolku kteří k tomu vůli a potřebnou umělosť ve zpěvu hudebním mají tvoří ve spolku zvláštní oddíl co sbor zpěvácký s ředitelem čili sbormistrem svým včele, kterého ze svého středu každoročně volí.
§. 17.
Sbor zpěvácký může jen s dorozuměním výboru spolku provozování uspořádati a pozvání k spolu působení při jiných besedách přijmouti.
§. 18.
Kdoby sboru zpěváckému jsa členem jeho nečest působil, pořádek a svornost ve sboru rušil nebo cvičení nedbale navštěvoval, toho může výbor spolku ze sboru zpěváckého na návrh ředitele vyloučiti, když s návrhem tím aspoň polovice údů sboru souhlasí.

C.
Sbor divadelních ochotníků.

§. 19.
Údové spolku neb krevní příbuzní jejich, kteří schopnosť a náklonnosť k pěstování divadelního umění sovědčí, tvoří ve spolku zvláštní oddíl jakožto sbor divadelních ochotníků, jehož ředitele výbor pro každý zprávní rok ze svého středu ustanoví.

§. 20.
Sbor divadelních ochotníků může jen s dorozuměním výboru spolku provozování uspořádati a pozvaní k spolupůsobení u jiných spolků přijmouti.

§. 21.
Kdoby sboru divadelních ochotníků jsa členem jeho nečesť působil, pořádek a svornosť ve sboru rušil nebo pěstování umění divadelního zumyslně zanedbával, toho může výbor spolku ze sboru na návrh ředitele dle zvláštního řádu zřízení vyloučiti.

D.
Oddíl třetí.
Správa spolku vůbec.


§. 22.
Správa spolku svěřena jest výboru, sestávajícíhi ze předsedy, místopředsedy a dalších 10 členů vesměs volených začátkem každého spolkového roku od valné horamady na celý rok ze všech ke přijetí bolby oprávněných údů (§. 6-11).

§. 23.
Výbor vyvolí po úplném sestavení svém ze svého středu:
a/ předsedu
b/ místopředsedu
c/ jednatele
d/ pokladníka
e/ hospodáře.

§. 24.
Všichni členové výboru konají úřady své zdarma.

§. 25.
Předseda svolává výbor k poradě kdykoliv buď sám za vhodné uzná aneb aspoň čtyři údové výboru udavše předmět porady si toho přejí.

§. 26.
K platnému usnešení jest zapotřebí přítomnosti nejméně sedmi členův a tu pak rozhoduje většina hlasů - jsou-li hlasy rovné, platí usnešení, pro něž hlasuje předseda neb jeho náměstek.

§. 27.
Výbor zpravuje a řídí všecky záležitosti spolku, které stanovami vymínené nejsou valné hromadě, on objednává a obstarává prostředky k dosažení účelu spolku potřebné a vyzývá k příležitostným provozováním kupř. při slavnostech církevních a spolku jinak se dotýkajících.

§. 28.
Výbor uděluje jednotlicým svým členům naučení k provedení jim svěřených úřadů spolkových potřebna, přijímá osoby pro obstarávání služeb spolkových, ustanovuje jich platy a propouští je.

§. 29.
Ve všem a všude jest ale výbor povinen nad zachováním stanov spolku bdíti a usnešení valné hromady vykonávati.

§. 30.
Dále jest výbor povinen v oktávě sv. Cyrilla a Methoděje a ku konci správního roku valnou hromadu svolati, v první návrh rozpočtu pro budoucí rok spolkový předložiti a v druhé správu o své činnosti podati a roční účty složiti.

§. 31.
Kdyby během roku některý člen výboru úmrtím aneb za jinou příčinou ubyl, povolá výbor dle posledních volebních listin valné hromady onoho úda spolku, kterýž po posledním členu výboru nejvíce hlasů byl obdržel.

§. 32.
Valná hromada vyvolí mimo výbor též na celý spolkový rok dva revisory účtů, kteří účty valné hromadě od výboru ke schválení předložené prozkoumati a o nich jakož i o celém stavu jmění spolkového valné hromadě koncem spolkového roku zprávu podati mají.

§. 33.
Valné hromadě přísluší mimo v těchto stanovách usnešení již uvedená:
a/ přijímání návrhů rozpočtu na budoucí spolkový rok, též účtů ročních a zpráv o činnosti spolku;
b/ změna stanov;
c/ jednání a usnešení se o rozejítí spolku.
K docílení platného usnešení zapotřebí jest přítomnosti nejméně čtvrtiny údů spolku; kdyby se dostatečný počet údů nesešel, svolána buď nová valná hromada, při níž pak údové v kterém koliv počtu se dostavivši, platně usnášeti se mohou. Okolnost tato musí však v dotyčném ohlášení valné hromady údům výslovně podotknuta býti. Jen když se má jednati o rozejítí se spolku, musí nejméně polovice všech údů výkonných přítomno býti. Při hlasování a volení rozhoduje absolutní většina přítomných.

§. 34.
Oznámení údům spolku jsou platna, když o tom oběžníkem zpráva jim podána byla.
B. Správa spolku zvlášť.

§. 35.
Předseda stojí spolku v čele, zastává jej na venek u všech jednáních s veřejnými úřady a soukromými osobami, povolává výbor ke schůzím, předsedá výboru i valné hromadě, řídí rokování a hlasování a pečuje při tom o zachování pořádku.
Předseda bdí nad tím, aby se stanovy zachovaly a usnešení valné hromady a výboru vykonávalo. Předseda dohlíží na spolkovou pokladnici, vydává poukázky na vydání spolku, podpisuje spolu s jednatelem všechny spolkové listiny a dopisy ze spolku odeslané. Předsedu zaneprázdněného zastupuje místopředseda.

§. 36
Ředitel sboru zpěváckého čili sbormistr řídí při provozování zpěvu vše, co se hudební části týče. On jest povinen návrhy programů pro každé provozování výboru k schválení předložiti.

§. 37.
Jednatel přijímá z rukou předsedy všeliké spisy a dopisy spolku došlé i protokoly v zasedání výboru sepsané k vyřízení dle návodu předsedy neb usnešení výboru.
Jednatel jest oprávněn dopisy spolku došlé v nepřítomnosti předsedy neb jeho náměstka otvírati a co pilného vyříditi, povinen jest však předsedovi o tom co nejdříve zprávu dáti. Jednatel vyhotovuje všeliké dopisy od spolku na úřady a soukromé osoby, údům písemná pozvání a vede podací protokol.

§. 38.
Pokladník přijímá docházející příspěvky údů, dary a jiné příjmy. Jemu náleží zachránění všech se jich týkajících listin a průkazů. Pokladník quituje na peníze obdržené a vyplácí též na písemné poukázky za spolek potřebné peníze. Výplaty 10. zl. přeíšující může předseda spolku jen s předběžným svolením výboru poukázati. Pokladník jest povinen o všech příjmech a vydáních pořáné knihy vésti a ku konci roku valné hromadě zprávu o účtech podati. Zprávy o účtech buďtež opatřeny podpisem předsedy, jednatele a pokladníka.

§. 39.
Hospodář spolku řídí uspořádání a ozdobení místností spolkových i také k veřejným provozováním a besedám určených, udržuje pořádek a vede dohlídku v nich, on má péči o nábytek a jiné domácí potřeby, dohlíží k sluhům od výboru přijatým a vede inventář o nábytku a jiném spolkovém majetku mimo literní a hudební.
Dále obstarává předplacení časopisů, sbírá je v čítárně a zachraňuje všechny časopisy spolku.

Oddíl čtvrtý.
Ustanovení pro případ rozejítí či rozpuštění spolku.

Kdyby se spolek rozejítí neb rozpustiti měl, připadlo by hotové jmění zdejěší národní škole na zakoupení učebných pomůcek, knihy a spisy obecní knihovně, nábytek v inventáři zanešený výboru obecnímu k přechování se žádostí, aby opět vydáno onomu spolku, jenž by se směrem spolku "Libuša" neb směrem některého odboru jeho řídil.
V Lulči dne 27. února 1884.

Zpět